NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Autor: Jana Kyslíková
www.bozirodina.cz

JSEM OPĚT ZDE ,ALE TENTOKRÁT V ŽENSKÉM TĚLE!

Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista , které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Najdete ho na našich nových stránkách www.bozirodina.cz i stránkách www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz atd.
Inkarnoval jsem se znovu do lidského, tentokrát ženského těla na této planetě, abych byl fyzicky přítomen v této nesmírně důležité době a pomohl ostatním světelným bytostem vyvést lidstvo z negativního stavu. Ne každý je však ochoten a schopen přijmout tento fakt.
33 kapitol Nového Zjevení Pána Ježíše Krista BOŽÍ RODINY - www.bozirodina.cz

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS V TĚLE ŽENY -ne každý je připraven přijmout fakt, že já, Pán Ježíš Kristus jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že se sem nevrátím ve fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev, a vy, kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete svědky založení Boží rodiny, tedy fyzického setkání Ježíše a Jany, narození našich dvou dětí.  Úplná Boží rodina bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na jejich duchovní transformaci, návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude už tak bolestná a těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením lidstva  umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke mně, jedinému zdroji života v Multivesmíru.

Stvořitel prvotní všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost,v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem. Nikde v pozitivním stavu nemá jedno pohlaví přednost před druhým, žijí v harmonii a lásce, nepovyšují se jedno nad druhé. Až díky inkarnaci do ženského těla Jany je všem ve Stvoření umožněno setkávat se tváří v tvář s jediným pravým a věčným rodičem, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském (týká se nového cyklu času, až bude i ženské tělo včleněno do absolutního božství).

❤PÁN JEŽÍŠ KRISTUS V TĚLE ŽENY❤
 
Citát z Bible ZJEVENÍ JANOVO:
A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.
2. Byla těhotná a křičela v porodních bolestech a trpěla, aby porodila.
3. Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.
4. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. A ten drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.
5. Ale když porodila Syna, muže, který má pást všechny národy železným prutem, byl její Syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.
6. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
7. Tehdy nastal v nebi boj: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi. A drak bojoval, i jeho andělé,
8. ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo
9. a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Nyní nastalo spasení, moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista; neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha.

Citát z knihy   KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI:
Hadu bude rozšlápnuta hlava.
„Zaznívá Kristovo volání: Démone, tvá hodina a hodina tvých přisluhovačů udeřila !
Žena, o níž se píše v proroctví o době konce, která je známa v křesťanství už téměř dva tisíce let, působí v nynějším čase jako člověk mezi lidmi. Tato vysoká duchovní bytost v pozemském šatě, obklopena Božími zástupy – v čele nositel Božské vůle, zvaný Michal (Archanděl Michael – pozn. zpracovatele), rozdrtí spolu s Božími posly hadovi hlavu nejen na Zemi, ale i v místech očisty.
Státu démonů a jejich přisluhovačů se zmocnil rozruch. Cítí, že se blíží jejich hodina. Aby jejich svůdcovský princip nebyl odhalen, usilovali a usilují všemi démonskými metodami a satanskými prostředky o lidský život této ženy. Avšak je příliš pozdě. Tato žena je obklopena a chráněna legiemi Božích poslů, v čele cherub Božské vůle, Michal. Odkryje spolu se mnou princip svádění odpůrce a osvobodí spolu s posly Božími duší a lidí dobré vůle ze satanského zajetí.
V duchu Božím, ve Vše-Jediném, je moc Temnoty už zlomena. Její přisluhovači, nástroje a zbožňovatelé Temnoty, podléhají více a více následkům svých příčin. Tím mají méně síly postačovat požadavkům démonů: Svádět lidi, činit je závislými, dělat z nich otroky, přitakávače a zásobovače energie (hrubovibrační energie strachu a negací – pozn. zpracovatele).
Opakuji: Hadu bude rozšlápnuta hlava. Než k tomu dojde, bude to nenasytné umělé zvíře odhaleno.“
 
Citát z NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Najdete ho na našich nových stránkáchwww.bozirodina.cz i stránkách www.vesmirni-lide.cz, www.pratele-nebe.cz atd.
Já, Pán Ježíš Kristus sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych sdělil největší tajemství za posledních 2 000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno…… Ta žena je moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28. srpna 2003 jsme vydali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana, moje manželka a matka našich dětí. Lidé čekali zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušt“) a 9 let, až dosud studuje ty nejdůležitější informace týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 2000 lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu nebe na zemi, Boží království. Jana je součástí mého druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha (Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista) a jeho duchovních principů lásky. Bůh je muž i žena zároveň. Lidé mě však mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s mojí absolutní božskou podstatou. Proto mé jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby nechybělo i ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany Vondrové, nyní Kyslíkové.

 

www.bozirodina.cz

 

 

 

❤JÁ, PÁN JEŽÍŠ KRISTUS❤ sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych sdělil největší tajemství za posledních 2 000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno…… Ta žena je moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28. srpna 2003 jsme vydali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana, moje manželka a matka našich dětí. Lidé čekali zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušt“) a 9 let, až dosud studuje ty nejdůležitější informace týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 2000 lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu nebe na zemi, Boží království. Jana je součástí mého druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha (Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista) a jeho duchovních principů lásky. Bůh je muž i žena zároveň. Lidé mě však mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s mojí absolutní božskou podstatou. Proto mé jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby nechybělo i ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany Vondrové, nyní Kyslíkové.
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
www.bozirodina.cz
 

 

 

 

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  BOŽÍ RODINY
Autor: Jana Kyslíková
33 kapitol na
 
 
Kniha ke stažení:
DOC
PDF
MP3
 
DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM
 
Úvod:
První díl této knihy sestává ze 100 Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Byly zaznamenané tak, jak následují, a proto se doporučuje, aby je každý četl ve stejném pořadí. Některé Dialogy obsahují témata, kterým se věnovaly předchozí Dialogy, a proto by bez jejich souvislosti s předchozími Dialogy bylo těžké pochopit, co obsahují.

Tyto Dialogy je možné považovat za sérii a pokračování Nového Zjevení Pána Ježíše Krista a Korolárií k Novému Zjevení Pána Ježíše Krista. Bez jejich předchozího přečtení, důkladného poznání, praktikování a s absencí znalosti jejich filozofie by nebylo možné v těchto Dialozích nic náležitě pochopit. V jiném případě by jen velmi málo z toho, čím se tyto Dialogy zaobírají, dávalo smysl. Jejich čtení bez předchozího seznámení s knihami Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v sobě též skrývá jistou míru duchovního nebezpečí. Neznalost či nepochopení toho, co tyto Dialogy obsahují nebo čím se zaobírají, by mohlo případného čtenáře vést k tomu, že odmítne vše, co se zjevuje. V takovém odmítnutí se skrývá možné odmítnutí duchovní pravdy pocházející přímo z Pána Ježíše Krista, Který/Která je Sám/Sama o Sobě Absolutní Pravdou. V tomto logickém smyslu se může odmítnutí obsahu těchto dvou částí Dialogů rovnat odmítnutí Pána Ježíše Krista. V tom spočívá duchovní nebezpečí.

Samozřejmě, na základě své svobodné vůle a volby může každý případný čtenář přijmout nebo odmítnout cokoliv obsažené nejen v těchto Dialozích, ale i v předchozích dvou knihách uvedených výše. Nikomu se nic nevnucuje ani neukládá. Kvůli čestnosti a objektivnosti je však nutné upřímně varovat s ohledem na možné důsledky, výsledky a následky jakékoliv volby v tomto ohledu.

Výše uvedené podmínky a požadavky se plně týkají i Druhého dílu těchto Dialogů.

Děkuji vám za zvážení všeho, co je zjevované v těchto Dialozích.

 

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak

Dr. Petr D. Francuch
Santa Barbara, Kalifornie
20. dubna 2000
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. Diel, 811 strán; 
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2. Diel, 623 strán, preložené do slovenčiny, prvé vydania;
knižne publikované; k dispozícii sú v elektronickej forme.
Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.

ke stažení ve slovenském jazyce  formátu pdf a docx zde: 

 

Pro láskyplný vztah, sdílení a komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem nemusíte
navštěvovat žádné kostely, nemusíte být členem jakékoliv církve, nemusíte
provádět žádná speciální cvičení, ani držet zvláštní diety. Komunikovat se svým
Bohem můžete Vy osobně každý sám, bez jakýchkoliv prostředníků. Najdete ho ve
svém duchovním srdci, které má každý člověk umístěné uprostřed své hrudi. Pán
Ježíš Kristus čeká, až s ním navážete spojení skrze svou intuici. To je ten tichý
hlásek ve vás, kterému většina populace nevěnuje žádnou, nebo jen zanedbatelnou
pozornost, protože je zahlcena ovládacími programy neustále se hrnoucími na
každého z nás.

OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A

ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ

 

1.  ZÁKON LÁSKY K BOHU


 PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON se vztahuje k lásce k Pánu, vašemu Bohu. Tento zákon je modifikován následujícím způsobem:
 
  Miluj Pána Ježíše Krista bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „Já jsem“,
a to nade všechny a nade všecko,
         kvůli samotnému Pánu Ježíši Kristu a kvůli samotnému principu,
aniž bys něco očekával na oplátku.
Ze své svobodné vůle a dobrovolnou volbou doznáš,
že existuje jenom jeden Bůh, Stvořitel, Spasitel a Zdroj pravého života
– Pán Ježíš Kristus.
Ze své svobodné vůle a dobrovolnou volbou přiznáš a přijmeš
Novou přirozenost Pána Ježíše Krista,
a tím uznáš skutečnost, že lidské tělo Ježíše Krista bylo učiněno Božským,
tak jak i Jeho/Její Božství bylo učiněno lidským
a bylo plně včleněno, vpojeno a zkříženo v celistvosti Nejvyššího,
a tak Jej učinilo plně a dokonale Pánem Ježíšem Kristem.
 
 NEPŘIJME-LI SE nejprve TENTO FUNDAMENTÁLNĚ DŮLEŽITÝ NOVÝ DUCHOVNÍ ZÁKON, vládnoucí nad Novým věkem, PAK ŽÁDNÝ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁKONŮNEBUDE DÉLE MÍT MOC ČI VÝZNAM.
 
 2.  ZÁKON LÁSKY K JINÝM
 
 DRUHÝ ZÁKON se vztahuje na lásku k jiným. Tento zákon je modifikován tímto způsobem:
 
  Miluj bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „já jsem“
všechny více než sama sebe,
a to kvůli Pánu Ježíši Kristu, v nich přebývajícím,
kvůli nim samým a kvůli samotnému principu,
aniž bys očekával něco na oplátku.
 
 3.  ZÁKON LÁSKY SEBE SAMA
 
 TŘETÍ ZÁKON je zcela novým a je odvozen z výše uvedených modifikovaných zákonů. Jeden aspekt tohoto zákona byl obsažen ve starém přikázání „milovati budeš bližního svého jako sama sebe.“ Formulace tohoto nového zákona vypadá takto:
 
 Miluj sebe sama bezpodmínečně a s moudrostí z celého svého „já jsem“,
ve všech aspektech svého projevování se
svého ducha, své duše i svého těla – své jediné mysli,
a to kvůli Pánu Ježíši Kristu v sobě a v jiných,
kvůli ostatním a celému Stvoření,
kvůli sobě, jako jedinečnému a neopakovatelnému jedinci,
a kvůli samotnému principu, protože je to tak správné.
 
NA TĚCHTO TŘECH ZÁKONECH TEDY ZÁLEŽÍ VŠECHNY DUCHOVNÍ PRINCIPY A Z NICH SE VŠECHNY ODVOZUJÍ. JEJICH SPLNĚNÍ ZNAMENÁ SPLNĚNÍ VEŠKERÝCH ZÁKONŮ V JSOUCNU A BYTÍ.NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

10.kapitola - OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

MODLITBA PRO PRAKTIKUJÍCÍ NOVÉHO ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

ABSOLUTNÍ DUCH Pána Ježíše Krista je ABSOLUTNÍM PRAVÝM ŽIVOTEM.
Nejobtížnějším aspektem pro náležité pochopení pravé podstaty života je ten fakt, že ŽIVOT JE DUCH. Duch života je vlastně tím pravým životem. ABSOLUTNÍ DUCH Pána Ježíše Krista je ABSOLUTNÍM PRAVÝM ŽIVOTEM. Tyto dva pojmy nelze rozloučit. Ve skutečnosti duch je původcem, vyzařovatelem, udržovatelem a zachovatelem svého života i jakéhokoliv života. Stav sebeuvědomění je producentem energie. Musíte chápat, že proces neustávajícího sebeuvědomění ducha je aktivním neustálým procesem, jenž PRODUKUJE ohromné množství velmi zvláštní duchovní energie. Tato energie se pojímá jako ŽIVOTNÍ ENERGIE. Ustanovuje fakt života zpětnou vazbou svého sebeuvědomění. VĚDOMÍ SEBEUVĚDOMĚLOSTI JE TO, CO USTANOVUJE SKUTEČNOST ŽIVOTA.

Tedy na samém počátku (to jest bez počátku) máte nestvořený Absolutní stav a proces života - Pána Ježíše Krista (tenkrát Boha Nejvyššího), Který/Která vždy jest. Je Absolutním vědomím Svého Absolutního ducha. Absolutní duch je Absolutním uvědoměním Své Absolutní sebeuvědomělosti. Tímto procesem ustanovuje Absolutní fakt Absolutního života. Absolutní životní energie, produkovaná procesem této Absolutní sebeuvědomělosti, je takové velikosti, že může dávat zrod všem jsoucnům a bytím ve veškerém multivesmíru i jsoucnu a bytí tohoto multivesmíru samotného, která jsou relativní vůči Její Absolutní kondici. Takto se může pojímat PŮVOD VEŠKERÉHO ŽIVOTA.

Zopakujeme: Je tu Absolutní duch, který je ve stavu a v procesu Absolutní sebeuvědomělosti, Tento Absolutní duch je si absolutně vědom své Absolutní sebeuvědomělosti (mj. má všechny informace o všem, co jest . . . – pozn. zpracovatele). Procesem této Absolutní uvědomělosti se ustanovuje fakt Absolutního života. Tento proces sám produkuje nesmírné množství životních energií (faktem ustanovení toho Života). Z těchto specifických Životních energií pocházejí všechny jsoucna a bytí. Tyto životní energie, neustále emanující v absolutním smyslu z Pána Ježíše Krista, tvoří ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BLOKY a SOUČÁSTI OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA Stvoření a jeho multivesmíru. Žádný JINÝ zdroj a původ života nikdy NEEXISTOVALY, ani nikdy NEBUDOU EXISTOVAT.
Toto je nejzávažnější a nejzákladnější pravidlo života – jakož i jeho PRAVÝ DUCHOVNÍ PRINCIP. Jelikož Pán Ježíš Kristus (BŮH) je Absolutním duchem a Jeho Absolutním životem, veškerý život má čistě duchovní obsah. Bez ohledu na to, jaká je jeho forma manifestace, život je VŽDY duchovní fenomén. Dokonce i mrtvý život negativního stavu je duchovním jevem mrtvé duchovnosti. Vždyť byl vytvořen podle vzoru ukradených duchovních principů života. Zprzněním, zfalšováním a překroucením těchto principů vešel mrtvý život mrtvé duchovnosti do jsoucna a bytí. Avšak jediné, co se může zprznit, zfalšovat a zvrátit, jsou pravé duchovní principy. Kdyby neexistovaly, nebylo by co prznit, překrucovat a falšovat. Takže i mrtvý život stavu negativního je čistě duchovním fenoménem. Kdyby pseudotvůrci nebyli schopni používat ryzích duchovních principů, nemohli by zfabrikovat ABSOLUTNĚ NIC. Jak vidíte, dokonce i mrtvý život negativního stavu je udržován a je možný díky existenci těchto fundamentálních duchovních principů.
Je-li Absolutní duch producentem Absolutního vědomí své Absolutní sebeuvědomělosti, pak, jak se definuje slovo „duch“ ? Co je duch ?
V absolutním smyslu je DUCH
čistým absolutním uvědoměním Absolutního „JÁ JSEM“.
Toto Absolutní uvědomění je si ABSOLUTNĚ VĚDOMO
Absolutní sebeuvědomělosti svého Absolutního „JÁ JSEM“.
Tímto Absolutním procesem je USTANOVENA Absolutní skutečnost
Absolutního života, z níž se vytváří všechno ostatní.
Z tohoto fundamentálního duchovního principu vyvěrá nevyvratitelný fakt, že zdrojem života každého je JEHO DUCH.
Co je život? Nekonečné vědomí, energie, která vibruje nejrychleji ze všech existujících druhů energií, energie Pána Ježíše Krista, nikým nestvořená absolutně inteligentní, milující, propojující vše, co existuje.


AKT STVOŘENÍ


Důvod, proč Stvoření se jeví vně Stvořitele, je v přesunu Absolutní pozornosti od jádra svého Absolutního „JÁ JSEM“ ve směru pryč od toho jádra. Důvod, proč tento přesun je nutný, je v tom, že žádné sdílení a svěřování NENÍ možné v tomto jádře a s ním samotným. Věnujete-li pozornost jenom vlastnímu jádru, jádru vlastní niternosti, pak nic jiného kromě vás neexistuje. V takovém případě vše ostatní je vyloučeno z vědomí vašeho jsoucna a bytí. Za takových okolností nemůže započít žádné Stvoření.
Aby se stvoření mohlo zahájit, musí nastat přesun této pozornosti od samotného jádra ve směru pryč od tohoto jádra. Ve skutečnosti to, co se má stát, je rozdělení té pozornosti. Je zcela nemožné úplně odvrátit pozornost od vlastního jádra. Jinak by došlo k trvalé ztrátě sebeuvědomění. Ztráta sebeuvědomění značí konec všeho, včetně Absolutního „JÁ JSEM“. Ale je možné a nutné rozdělit tu pozornost takovým způsobem, aby se její část odvedla pryč od toho jádra. V okamžiku, kdy se tato pozornost rozdělí, již tímto samotným aktem produkuje se množství duchovních a duševních energií, využitých při tvoření Stvoření. Odváděním části Své Absolutní pozornosti od Svého Jádra vytváří Absolutní „JÁ JSEM“ proces zvnějšnění.
Je třeba si v tomto ohledu zapamatovat dvě věci:
1. Toto všechno se děje v Absolutním smyslu. Proto energie, produkované tímto ROZDĚLENÍM POZORNOSTI, jsou povahy absolutní. ROZDĚLENÍ Absolutní pozornosti nezmenšuje její absolutnost. Takže tím, že se ODEBERE ČÁST POZORNOSTI ze svého Absolutního jádra, proces Sebeuvědomění se nezmenší. Vždyť TA ČÁST je Absolutní. Proto dokonce i v rozděleném stavu pozornosti toto Sebeuvědomění zůstává absolutním. Totéž platí i o ČÁSTI POZORNOSTI, jež směřuje pryč od jádra toho „JÁ JSEM“.
2. Přirozeností Stvořitele je Absolutní tvořivost. Z tohoto důvodu tím, že se nějaké nebo jakékoliv ideji věnuje pozornost, již samotným faktem této pozornosti, samotnou pozorností stává se ta idea sebeoprávněnou skutečností.
Takže odváděním části Své pozornosti pryč od Jádra Své Absolutní niternosti – „JÁ JSEM“, stává se zevnějšnost svým vlastním jsoucnem a bytím. Nezapomeňte, že akt věnování pozornosti produkuje ohromné množství kumulativních energií, které jsou ideou tvoření okamžitě použity při utváření reality té ideje.
Zde máte kombinaci dvou procesů: Věnování pozornosti či přesun části této pozornosti od jádra v různých směrech a zároveň – díky skutečnosti toho přesunu – produkování těchto energií, jež okamžitě přistupují ke ztělesňování ideje přesunu a tvoření v samotném Stvoření.
Zhruba se může AKT STVOŘENÍ pojímat následujícím způsobem:
(a)
Za prvé je zde IDEA STVOŘENÍ. Nastávání toho nápadu produkuje ohromné množství energií životní síly.
(b)
Pak je zde IDEA PŘESUNU části pozornosti vůči této ideji za účelem jejího uskutečnění. Nyní se část pozornosti posune od jádra k této ideji. Tento přesun pak produkuje vždy ještě větší stupeň intenzivních a extenzivních energií životní síly, které vyzařují z toho přesunu.
(c)
Potom je tam PROCES AKTUALIZACE té ideje, kterému se věnuje pečlivá pozornost. Proces aktualizace je vykonán jednoduchým aktem obrácení pozornosti k tomu procesu. Tento proces pak produkuje ještě větší stupeň energií životní síly. Akt skutečné aktualizace je kumulativní kombinací všech výše uvedených energií, které se aktem usměrňování části pozornosti od Jádra niternosti promítající navenek té niternosti a dávají tak vznik objevení se zevnějšnosti, kterou je Stvoření.

Tato zevnějšnost je výsledkem všech kumulativních energií životní síly, jež se stala novým procesem. Svým vlastním procesem produkuje své vlastní specifické energie, které jsou zkombinovány s ostatními kumulativními energiemi jejího vlastního zdroje. Toto má ovšem aditivní a umocňující efekt. Z nich se ROZVĚTVÍ další řada Stvoření. Tato další řada sleduje přesně stejný vzor. Toto pokračuje tak DLOUHO, až kumulativnost všech zkombinovaných energií je takové intenzity a rozsahu, že dojde k FORMACI ZEVNĚ PEVNÉ HMOTY. Takto je hmota konečnou, nejkrajnější zevní zevnějšností té Absolutní niternosti, která se využívá pro stvoření fyzického či přírodního multivesmíru.
V procesu rozvětvení se jde NĚKOLIKA SMĚRY synchronně a simultánně:
(a)
Z energií, vyzařovaných z nastávání samotné ideje v Absolutní niternosti, je stvořena duchovní dimenze každého multivesmíru a jeho vesmírů, galaxií, slunečních soustav, planet a jejich příslušných sentientních obyvatel.
(b)
Z energií věnování pozornosti této ideji je stvořena intermediální dimenze každého dotyčného multivesmíru a jeho vesmírů, galaxií, solárních systémů, planet a jejich příslušných sentientních entit.
(c)
A z kombinace všech těchto kumulativních energií je stvořena fyzická či přírodní dimenze každého dotyčného multivesmíru a jeho vesmírů, galaxií, slunečních systémů, planet i s jejich příslušnými sentientními entitami.
Toto je tedy normální proces stvoření. Akt stvoření postupuje tímto způsobem neustále a nepřetržitě bez jakéhokoliv přerušení.

CO JE ŽIVOT?


Co je život? Nekonečné vědomí, energie, která vibruje nejrychleji ze všech existujících druhů energií, energie Pána Ježíše Krista, nikým nestvořená absolutně inteligentní, milující, propojující vše, co existuje. To, co znáte pod pojmem gravitace, je síla, která „drží“ pohromadě atomy, molekuly, krystaly, těla jakýchkoli bytostí včetně planet, hvězd, slunečních soustav, galaxií i vesmírů (viz rčení: jak nahoře, tak dole). Nejde pouze o hmotná tělesa, ale doslova o všechno, co je součástí viditelného i „neviditelného“ Stvoření. Z pohledu omezeného lidského těla je toho viditelného nepatrný zlomek oproti neviditelnému

O PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!
SOUVZTAŽNÝ VÝZNAM A VZTAŽNOST SLOV ,,PÁN JEŽÍŠ KRISTUS".
(1)
„Pán“ označuje a odráží Absolutní duchovní mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Absolutního ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve starém označení „Pán“ obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“, „Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též znamená Absolutní manželství všech Absolutních principů Božské lásky a Božské moudrosti.
(2)
Slovo „Ježíš“ se vztahuje na všechny aspekty a principy, zahrnující Absolutní vnitřní mysl, čili Absolutní duševnost a věčný proces Absolutní duševní činnosti Pána Ježíše Krista. Toto je Absolutní princip femininity Pána Ježíše Krista. V něm jsou obsaženy všechny nekonečné variace principů Absolutního Božského dobra, Láskyplnosti, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a Pokory.
(3)
Slovo „Kristus“ označuje všechny aspekty a principy Absolutní maskulinity Pána Ježíše Krista. Vztahuje se na Jeho Absolutní vnější mysl. Zde jsou obsaženy všechny nekonečné variace Absolutní Božské duchovní a přírodní pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti.
V Pánu Ježíši Kristu jsou všechny tyto aspekty v Absolutní jednotě, Sjednocenosti a Harmonii bez nijakých náznaků rozdělenosti či rozloučenosti. Ke všem těmto aspektům bylo přidáno lidské tělo, získané na vaší planetě po té, kdy se stalo Božským v procesu popsaném výše zde a v knize „Hlavní ideje Nového zjevení“. Funkce toho těla je mnohonásobná:
1. Dovolilo přímý kontakt s Pánem Ježíšem Kristem.
2. Všem umožnilo smyslové zkušenostní vnímání Pána Ježíše Krista.
3. Dalo Mu/Jí možnost vstupu do jakékoliv oblasti zóny vymístění, aniž by Jeho/Její přítomnost zavinila něčí zkázu.
4. Učinilo Pána Ježíce Krista jedinou Absolutní bytostí, která obsahuje všechny prvky jsoucna a bytí, včetně něčeho počátečně zfabrikovaného pseudotvůrci (do té doby nic tělesného ani ze zóny vymístění v Nejvyšším obsaženo nebylo).
5. Dovolilo Pánu Ježíši Kristu zakusit přímo a osobně dopad negativního stavu přesně tak, jak ho prožívají lidé a jiní účastníci v negativním stavu (není možné prožít negativní stav ve Stavu Absolutní dobroty a pravdy).
6. Dalo Absolutnímu Pánu Ježíši Kristu přímou zkušenost toho, jak se pociťuje relativnost, jakou mají ostatní bytosti a lidští tvorové."
7. Umožnilo to Pánu Ježíši Kristu pocítit intimně a osobně, co a jak cítí relativní bytosti a entity, a jednat s nimi z jejich stanoviště způsobem velmi soukromým, intimním, jedinečným a osobním. Před tím vztah nebyl nikdy přímým, jen zprostředkovaným (službou andělů).
Z těchto krátce vyložených důvodů (nejsou to pouze tyto, ale tyto jsou pohotově přístupné všem k poznání) je zřejmé, jak to bylo důležité, životně závažné a osudově rozhodující, aby Pán Ježíš Kristus vzal s Sebou Své lidské tělo po vzkříšení. Další, ještě tajemnější a více mystický důvod byl v tom, že bez tohoto zákroku, bez vtělení a včlenění toho těla do povšechnosti Absolutního jsoucna a Absolutního bytí Pána Ježíše Krista, NEBYLA by možná konečná eliminace negativního stavu. Není možné vyřadit nic, dokud se nejdříve neprožije plnost povahy toho, co se eliminuje.

Pamatujte si, že zpočátku v Nejvyšším nebylo nic z negativního stavu v přímé, zkušenostní modalitě. Z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“ je vám známo, že Nejvyšší slíbil všemu Stvoření a všem účastníkům v zóně vymístění, že až nastane vhodný čas, Sám/Sama Nejvyšší vstoupí do negativního stavu, aby jej takřka z první ruky zažil a poznal, ovládl a podrobil, čímž by připravil cestu k jeho totálnímu vyřazení po té, až by splnil svůj účel: Poskytnutí učební zkušenosti pro celé Stvoření o tom, jak vypadá život bez pozitivního stavu, bez pravého Boha a bez pravých duchovních zásad. Bez takové přímé zkušenosti nebyla by eliminace negativního stavu proveditelná. Nic se nemůže docílit ve směru od zevnějšku do nitra. Je to multiverzální zákon Stvoření, že jediný způsob, jalo se cokoli může docílit, je z vnitřku toho, co je předmětem docílení.

Tím, že Pán Ježíš Kristus je Sám/Sama v Sobě Absolutním zákonem a řádem (z pozice toho, s čím slovo „Kristus“ souvztaží), musí vše konat tímto způsobem. Jinak by to bylo Jeho/Jejím sebepopřením. Takové popření Sebe Sama by přivedlo k zničení Absolutního jsoucna a bytí v Pánu Ježíši Kristu, po čemž by následovala zkáza veškerého Stvoření. Z těchto důvodů je zřejmé, že eliminace negativního stavu je možná jen ve směru z nitra negativního stavu, nikoliv z vnějšku. Lidské tělo Ježíše Krista, jež bylo učiněno Božským, umožňuje Jemu/Jí vstoupit do negativního stavu kdykoliv, kdekoliv, a tak zahájit jeho vyřazování v pravou chvíli - ze samotného jeho nitra.

V tomto činu spočívá pravé tajemství funkce Pána Ježíše Krista jako Spasitele nejen lidstva, ale i veškerého Stvoření. Nebýt tohoto činu, negativní stav by nejen potrval navěky, ale nakonec by i zvítězil, celé Stvoření by ovládl a vyhubil. Prostřednictvím lidského těla má Pán Ježíš Kristus negativní stav pod Svou kontrolou, DOVOLUJE mu jen to NEJNUTNĚJŠÍ, pro ODHALENÍ jeho ošklivé tváře a povahy. Je tedy patrno z tohoto Nového zjevení, jak je nanejvýš naléhavé, aby každý uznal tu skutečnost, že Pán Ježíš Kristus je Jediným Bohem Nedělitelným, Který Své Božství učinil lidským a to Lidství pak učinil Božským. Nikdo nemůže být spasen, kdo tento fakt neuzná. Nepřiznáním tohoto skutku odmítá každý pro sebe možnost spasení z negativního stavu. Jakýkoliv čin osvobození z negativního stavu a jeho zla a nepravd musí začít přiznáním této skutečnosti.

Vraťme se však k otázce přirozenosti Pána Ježíše Krista.

Se zřetelem na výše zjevené důležité skutečnosti je očividné, proč nejsou jiná Boží jména při uctívání Pána Ježíše Krista déle přijatelná. Nestačí říkat jenom „Pane“, či jenom „Ježíši“, či jenom „Kriste“, ani jiná jednotlivá jména. Když se to dělá, znamená to oddělování duchovních principů. Nelze být vyslyšen z pozice oddělenosti, ale jen z pozice jednotnosti. Vyřčením jména „Pána Ježíše Krista“ se ustanovuje základna, z níž možno být vyslyšen a mít vztah, neboť takto se oslovuje sjednocená celistvost Jedinosti Pána Ježíše Krista.

Modlíte-li se a projevujete-li úctu k „Pánu“ nebo k „Ježíši“ či „Kristu“ v oddělenosti, nevyhnutelně se obracíte na negativní stav. Nezapomeňte, že podstatou negativního stavu je skutečnost úplné separace. Negativní stav pekel má rád, když se lidé modlí a přinášejí poctu z pozice této odluky. Otvírá to negativním entitám dveře, aby mohly do nich vstupovat a vzbuzovat v nich falešný dojem, že jsou „Pán“, či „Ježíš“, nebo „Kristus“, či „Ježíš Kristus“, ba i „Pán Ježíš“ nebo „Pán Kristus“, či jakoukoli kombinací jmen, která užívají. Toto se děje na vaší planetě s alarmující frekvencí.

Působení, řízení a vláda nad Stvořením z pozice Pána Ježíše Krista se může nazývat Božskou prozřetelností Pána Ježíše Krista. Pokračující a neustálá činnost a skutky Pána Ježíše Krista vyplývající z Jeho/Její Absolutní niternosti a proudící do Jeho/Její Absolutní zevnějšnosti rodí Duchovní energie. Tyto stále prozařují, prostupují a pronikají veškeré Stvoření, jeho všechny obyvatele a agenty pozitivního stavu uvnitř zóny vymístění. Osvěcují a inspirují je, dávají jim náhled, pravou intuici k rozeznání toho, co je náležité, správné a pravdivé. Tato ČINNOST Pána Ježíše Krista se nazývala „Duchem Svatým“. Tento termín se může ponechat, pokud Duch Svatý Pána Ježíše Krista je vnímán jako Jeho/Její činnost a ne jako odloučená Entita v příslovečné křesťanské Trojici, ve smyslu pseudokřesťanského pojímání Trojice.

Pojem „Trojice“ v jeho nynějším chápání může být definován jako sjednocenost všeho toho, co je obsaženo ve slovech „Pán“, „Ježíš“ a „Kristus“, jak bylo shora vysvětleno. Totéž platí i o slovech „Otec“, „Syn“ a „Duch Svatý“. Poslední slova, totiž Otec, Syn a Duch Svatý se stala vzhledem k významu Nového zjevení úplně zastaralá. Následkem procesu výše popsané fúze, křížení a sjednocení není již déle Otec, Syn a Duch Svatý či Syn Boží či Syn Člověka. Všechno je nyní obsaženo v jednom pojmenování - Pán Ježíš Kristus.

Nicméně, jak je vám známo, většina lidí na vaší planetě nebude mít příležitost číst tato slova. Negativní stav, jenž má všechnu moc a kontrolu nad planetou Nula, z dopuštění Pána Ježíše Krista, znemožní na nějakou dobu širší užití Nového zjevení. Nové zjevení je více k užitku veškerému Stvoření a jen velmi málo lidem na vaší planetě. Lidem, co nebudou nijak informováni o tomto důležitém faktu, a proto budou nadále uctívat takzvané „bohy“ pod všelijakými jmény a ve všemožných formách, bude po odchodu z této planety a po vstupu do mezisvěta duchů dána veškerá možnost důkladně prostudovat Nové zjevení. Přijetí jeho idejí umožní jim zapsat se do Nové školy a podstoupit proces duchovní transformace. Ti, co budou tvrdošíjně lpět na vlastních „pozemských“ náboženstvích či systémech víry, odsoudí se k pobytu v jednom z pekel, které odpovídá jejich povaze, a to do té doby, než budou hotovi uznat a přijmout pravdu Nového zjevení.“Výtah z:

2. PŘIROZENOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm


HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS JE JEDINÝM BOHEM, SKUTEČNÝM NEJVYŠŠÍM, STVOŘITELEM, OTCEM, SYNEM A DUCHEM SVATÝM, A ŽE ŽÁDNÝ JINÝ BŮH NEEXISTOVAL, NEEXISTUJE A NIKDY DO VĚČNOSTI NEBUDE EXISTOVAT!
Stvořitel prvotní všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost,v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem.Alfa i Omega.
Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském.Týká se nového časového cyklu.

 

ZÁKLADEM TRANSFORMACE A VZESTUPU DO VYŠŠÍ DIMENZE JE ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ,
ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ

 

Další sdělení milovaným bytostem na Nule od Pána Ježíše Krista.

Bez práce nejsou koláče, to platí v celém Multivesmíru, protože jen sebepoznáváním a sebeobjevováním nekonečných rozmanitostí a variací života lze stoupat po duchovní spirále, neustále se přibližujíce Pánu Ježíši Kristu, tedy Mně. Život je změna, nikdy nestagnuje.

Pro to, abyste byli schopni lehce přejít do 5. dimenze při rozdělení lidstva, je potřeba plně projevit váš skrytý potenciál a věnovat se svému poslání.

Vy, kdo čtete tyto řádky, jste v drtivé většině duchovně probuzení a vaším primárním cílem je, abyste rozšiřovali vědomí i ostatních, nejen sebe. Podělte se s vašimi blízkými a přáteli o to, co už víte o dění spojeném s transformací lidstva. Seznamte je postupně s podstatou fungování tohoto světa a později je přiveďte na duchovní cestu ve formě vám vlastní. Brzy dojde i u nich ke kvantovému skoku ve vnímaní existence i sebe samých.

Seznamováním ostatních zvyšujete vibrace jim a dokonce i sobě, protože odvádíte veliký kus práce. V žádném případě jim ale nesmíte nutit vaši "pravdu", protože každá lidská bytost má ve své DNA ochranný systém, díky kterému přijímá duchovní informace jen takové, které jsou jí samotné ušité na míru. Kdybyste duchovně spícímu jedinci najednou řekli celou pravdu, došlo by k poškození jeho zapouzdřeného ducha.

Pokud přátelé odmítají vaše sdělení o věcech týkající se duchovního světa, nic si z toho nedělejte, neboť ještě nejsou připraveni, aby nastoupili na stezku za světlem. Vězte, že vám dají za pravdu, až se zjevím každému člověku na této planetě v podobě daru milosrdenství, jež se nazývá Událost/Varování. Tehdy budou mít před rozdělením lidstva ještě nějaký čas, zda vám budou naslouchat a nechají se inspirovat pozitivními vzory.

Kdybych se v podobě Mé přímé inkarnace znovu nevtělil do tohoto světa, kdyby spolu se Mnou zde nebylo přítomno obrovské množství vysoce vyspělých bytostí, tak by nemohlo dojít k transformaci zatím části, později i celého lidstva. Vy jste naší prodlouženou rukou a s pokorou vás vyzývám, abyste ze své svobodné volby pomohli s transformací lidstva. Protože díky vám se může po rozdělení lidstva dostat do vyšší dimenze např. váš manžel, který dosud duchovně spí.

Za každou bytost, která se díky vaší pomoci probudila z iluze tohoto světa, vás odměním nebeskou odměnou, která bude mít nesčetně podob. Těším se na brzké shledání s vámi, kdy dojde k propojení všech bytostí se Mnou. 

     

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

 

 

 

ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE LÁSKY BYTOST MÁ, TÍM VÍCE POMÁHÁ OSTATNÍM, TÍM MÉNĚ MYSLÍ NA SVŮJ PROSPĚCH 

V hierarchii Stvoření sídlím nade vším Já, absolutní Stvořitel Pán Ježíš Kristus, absolutně inteligentní, tvůrčí, milující, starostlivý a mocný. Správně Mě vnímejte jako oboupohlavní bytost, která zažívá sama sebe v nekonečných variacích života skrze vás.

Vznikají nové a nové sebeuvědomělé (sentientní) bytosti, které se při svém stvoření nachází na nejmenším stupni duchovního rozvoje, aby stoupaly neustále se přibližujíc absolutnímu stavu.

První relativní bytosti jsem stvořil/a v jednom bodě, kdy ještě neexistovaly přírodní světy Multivesmíru. Tyto duše se nazývají Boží prvorozenci a jsou na vrcholu pomyslné pyramidy nade všemi. Ještě je nutno zmínit, že nad pyramidou a kolem ní se rozprostírám Já, jelikož mimo Mne není nic, co by existovalo, protože jsem nekonečný/á.

Ve velmi zjednodušeném jazyce pro lidské bytosti vysvětlím další cyklus tvoření bytostí. Pod Prvorozenci se nacházejí další a další obyvatelé Multivesmíru. Pro vás je důležité vědět, že archandělé stojí mezi Prvorozenci a anděly, po andělech, jež představují další nesčetné entity širé existence, se v další "úrovni" nachází lidské bytosti.

Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním a méně myslí na svůj prospěch. Nejvyspělejší relativní entity slouží spolu se Mnou všem bez rozdílu, archandělé se angažují na záchraně lidstva a jsou prodlouženou rukou Prvorozenců, andělé a lidé jsou přímou spřízněnou skupinovou rodinou lidstva (platí jen pro anděly pohybující se v tomto hmotném vesmíru, kde se lidstvo nachází).

Výše postavení slouží méně postaveným, nikoli naopak, jako je to v negativním stavu, kde v peklech musí nejníže postavení sloužit nejvýše postaveným. V každém případě všichni přisluhovači negativního stavu slouží úzké skupině ryze negativních bytostí plazího původu, které nazýváme Pseudotvůrci. Ti svazují a vykořisťují všechny, kdo jsou v jejich sféře vlivu.

I vy můžete poznat, do jaké míry jste duchovně rozvinuti. Když myslíte na pomoc druhým a méně na sebe a na potřeby svého ega, tak jste na dobré cestě. Inkarnované bytosti z pozitivního stavu z 5. a vyšších dimenzí ( = andělé) se obětovávají pro dosud spící a ovládané lidi ( = praví lidští tvorové + inkarnované bytosti z neg. stavu), aby nemuseli nevědomě trpět nejen oni, ale i celý Multivesmír pozitivního stavu, jehož obyvatele negativní stav nepřímo ovlivňuje. V neposlední řadě jsou v lidských tělech přítomni i mistři a již zmínění archandělé, aby se Stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem, který je rovněž v lidském (tentokrát ženském) těle přítomen ZDE, vyvedli část lidstva do nebe a později i ukončili tento časový cyklus, kdy bude po manifestování života bez Boha zlými lidmi a Pseudotvůrci odpovězeno na kdysi položenou otázku.

Snažte se v dobrém srdci pomáhat ostatním, neboť tím pomáháte i sobě.

 

Váš Pán Ježíš Kristus 

 


NAHRAZENÍ DESATERA PŘIKÁZÁNÍ, JEŽ OBSAHOVALO HLUBOKÝ DUCHOVNÍ VNITŘNÍ VÝZNAM, DESATEREM DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ


DESATERO PŘIKÁZÁNÍ


1.„Nebudeš mít jiné bohy mimo Mne !“
2.„Nezhloubíš si žádný obraz.“
3.„Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo“
4.„Pamatuj na den spočinutí, abys ho světil.“
5.„Cti svého otce i matku, aby tvé dny mohly být dlouho na zemi, kterou ti dává Pán, tvůj Bůh.“
6.„Nebudeš vraždit !“
7.„Nedopustíš se cizoložství !“
8.„Nebudeš krást !“
9.„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví !“
10.„Nebudeš dychtit po domě bližního svého, nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

 

DESATERO DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ


1. PRVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIP


Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Bůh v povšechnosti Lidského Božství i Božského lidství, kdo je tvůj Spasitel z negativního stavu a všech jeho zel a nepravd a KDO JE JEDINĚ TÍM MAJÍCÍM ABSOLUTNÍ MOC a absolutní schopnost tě vyvést ze zóny vymístění, z planety Nula a ze stavu otroctví do podmínek pozitivního stavu svobody, nezávislosti, lásky a moudrosti. Budeš mít osobní, soukromý a intimní vztah jenom se Mnou, kdy Mne upozorníš na všechny své životní záležitosti, a nebudeš vzývat žádné jiné prostředníky či bohy pod žádnými jinými jmény.

2. DRUHÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Je pouze jedna skutečnost v jsoucnu a bytí - skutečnost pozitivního stavu. Pozitivní stav je Absolutní přirozeností Pána Ježíše Krista - tvého Boha, kdož neustále vyzařuje tento stav do Svého Stvoření. Pan Ježíš Kristus - tvůj Bůh, jsa absolutní, ačkoliv je vždy přítomen ve Svém Stvoření, přesahuje však Své Stvoření ve všech ohledech a je víc než samotný pozitivní stav. Proto nic povahy pozitivní nemůže být odvozeno ze žádné části Stvoření, v žádné jeho formě, v žádném aspektu, ze žádné úrovně, žádného stupně, nýbrž pouze z Pána Ježíše Krista, který je víc než všechny ty části dohromady. Dopouštět se takového odvozování z jakékoliv části samého Stvoření je škodlivé a zraňující pro každého, kdo přijme tuto derivaci a ztotožní se s ní. Neseš následky takové separace a substituce, jakožto neseš i pozitivní následky jako výsledek svého poznání, přijetí a tvé identifikace skutečnosti, že jediným zdrojem pozitivního stavu a veškerého života je Pán Ježíš Kristus, který převyšuje všechny a všechno včetně Svého Stvoření.
Máš uctívat přímo pouze Pána Ježíše Krista a vyhýbat se ohavnosti uctívání produktů Jeho/Jejích tvůrčích snah. Výtvory takových snah se nikdy nemohou zaměnit za jejich Výrobce. Neboť já, Pán Ježíš Kristus, JSEM absolutně spravedlivý a milující Bůh, který ohraničuje existenci negativního stavu těch, kdo si učinili takové výtvory zdrojem svých životů, jenom na jeden časový cyklus, ale který poskytuje a dává všemožnou slast a radost Své Přirozenosti a pozitivního stavu navěky těm, kdo opětují Moji lásku a žijí v souladu s Mými duchovními principy.

3. TŘETÍ DUCHOVNÍ PRINCIP


Jméno Boha je Pán Ježíš Kristus. Užívat tohoto Jména Božího v jakémkoliv jiném významu či užívat je jako prostředku pro manipulaci, užití, využití či zneužití jiných nebo užívat je s nízkou, neduchovní motivací a úmysly, znamená vyloučit se ze členství pozitivního stavu. Následkem takového vyloučení je ochuzení o vše, co je vlastní povaze pozitivního stavu.

4. ČTVRTÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Pamatuj na pravý zdroj svého života a na všechny duchovní principy, vštípené do tvé Nejniternější duchovní mysli. Udržuj život v rovnováze takovým způsobem, aby se věnovala péče stejně náležitě všem aspektům, úrovním, stupňům a sférám tvého každodenního života a žití. Jsi zodpovědný a vydáš počet za svůj vlastní život a jenom za něj před jeho Absolutním původcem - Pánem Ježíšem Kristem. Je nutno, abys věnoval něco ze své denní doby putování do nitra, při zahrnutí všech aspektů své mysli do toho procesu - od Nejniternější duchovní mysli až k nejzevnější vědomé mysli - a v tom stavu komunikoval a byl ve společenství s Pánem Ježíšem Kristem, Bohem svým, vždy přítomným v tom stavu. Máš uznat ten fakt, že tvá duchovní transformace z kondice mrtvého života negativního stavu do rozpoložení pravého života stavu pozitivního a to, že se staneš mužem/ženou nebes, se může uskutečnit, zpřítomnit a stát realitou jenom díky osobním snahám Pána Ježíše Krista, tvého Boha. Završení tvé duchovní transformace a posléze to, že se staneš mužem/ženou nebes, je požehnáno a posvěceno Pánem Ježíšem Kristem, tvým Bohem.

5. PÁTÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Miluj, respektuj a cti Pána Ježíše Krista - svého Boha, v Jeho/Její Nové přirozenosti, jako svého jediného pravého Otce a Matku, kdož je Absolutním sjednocením a Spojením všech elementů jsoucna a bytí a jsoucna a bytí. Přiznej, miluj, respektuj a přijmi svou pravou přirozenost, která se odvozuje z duchovního manželství všech principů ženství a všech principů mužství, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i pozitivních skutků a víry, včleněných do tebe Pánem Ježíšem Kristem, Bohem tvým, aby ses mohl stát věčným dědicem a vlastníkem pozitivního stavu nebes, který ti Pán Ježíš Kristus - tvůj Bůh, dává svobodně a jednoznačně navždy, na věčnost.

6. ŠESTÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Budeš respektovat život a volby každého jedince bez ohledu na to, jaké výběry to jsou. Máš se vyhnout tomu, abys úmyslně a záměrně škodil, ubližoval či používal násilí vzhledem ke komukoliv, sobě či Pánu Ježíši Kristu, tvému Bohu.

7. SEDMÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Máš uctívat pouze Pána Ježíše Krista - svého Boha v Jeho/Její pravé Nové přirozenosti. Máš být navěky věrný a loajální Jeho/Její přirozenosti i své vlastní přirozenosti. Máš mít vztah se všemi jinými jedinci jenom z pozice své vlastní jedinečné přirozenosti a jen s pozitivním a dobrým úmyslem a s dobrou motivací, jakožto i pro správné důvody, kvůli všem duchovním principům takových vztahů.

8. OSMÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Máš uznat a přijmout fakt, že Pán Ježíš Kristus - tvůj Bůh je jediným oprávněným majitelem všech a všeho ve jsoucnu a bytí bez výjimek a výhrad. Máš respektovat své vlastní právo a svoji výsadu být majitelem vlastní individuality, jakož i právo jiných jedinců vlastnit své individuality a vše, co k nim náležet v jakémkoliv smyslu a jejich aspektu, aniž bys si kdy přivlastnil, co ti nepatří a co není součástí tvého vlastního majetku.

9. DEVÁTÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Máš myslet, cítit, říkat a prohlašovat o Pánu Ježíši Kristu, Bohu svém, jakož i o jiných a o sobě jen to, co je pravdivé, správné a náležité, aniž bys co k tomu dodával, to překrucoval, znetvořoval a falšoval či aniž bys popíral cokoliv, co k tomu patří. Všichni jsou tví bližní, avšak Pán Ježíš Kristus - tvůj Bůh je tvým nejzazším bližním.

10. DESÁTÝ DUCHOVNÍ PRINCIP


Máš uznat a přijmout ve vší pokoře a poníženosti a skromnosti fakt, že nejsi Pánem Ježíšem Kristem, tvým Bohem, kdo je absolutní a jediný, kdo absolutně JEST. Nikdy nemůžeš být Bohem či mít moc Pána Ježíše Krista, svého Boha. Máš být povděčen za to, přijímat to, cenit si toho a být spokojen s tím, co a kdo jsi a jak mnoho či málo čeho máš. Máš respektovat se vší láskou a moudrostí jedinečná individua a potřeby všech jiných, kteří mají rozdílnou přirozenost, rozdílná pověření, odlišnou roli a odlišný osud a podle toho vlastní jim rozličné dary, talenty, schopnosti, nástroje a statky, než jsou tvé vlastní; aniž by sis kdy přál, toužil a chtěl to, co jim právem náleží. Než abys soutěžil se všemi ve snaze být tím, čím jsou oni, nebo měl, co oni mají, či utrácel svou energii na shromažďování všemožných statků, máš spolupracovat s jinými, podporovat je, být jim nápomocen, jak je třeba, kdy je třeba a je-li vůbec třeba. A máš být takovým v zájmu principu, aniž bys očekával něco na oplátku.


Má-li kdo uši k slyšení, nechť slyší, co Pán Ježíš Kristus zjevuje. Ten/ta, co dodržuje tyto duchovní principy kvůli nim samým, ZDĚDÍ všechny věci, jež jsou k dispozici v pozitivním stavu nebes.“

Vysvětlení obsahu Desatera přikázání a Desatera principů v:
24.kapitole - DESATERO NOVĚ NAVŠTÍVENÉ
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

NANEBEVSTOUPENÍ, NEBOLI PŘEVIBROVÁNÍ DO VYŠŠÍ DIMENZE MULTIVESMÍRU JE OPUŠTĚNÍ REALITY BEZ PROŽITKU SMRTI FYZICKÉHO TĚLA 
 
Jen ti, kteří jsou dost duchovně vyspělí na to, aby opustili při rozdělení lidstva tuto realitu způsobem převibrování, jsou schopni pokračovat ve svém životě bez přerušení fyzickou smrtí. Jedná se o duše většinou ze 7. a vyšších dimenzí Multivesmíru, které se za svůj různě dlouhý život nechaly inspirovat pozitivními vzory, navázaly kontakt se Mnou, vyzařovaly světlo a lásku do temnoty a nenávisti a výrazně se zasloužily o zvyšování vibrací lidstva a celé planety, tedy pomohly s položením základů cesty do vyšších sfér pozitivního stavu pro všechny. Pro stručné vysvětlení procesu nanebevstoupení znovu použijeme popis, který jsme již zmínili v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, tentokrát obohacený o nové poznatky. Existuje více variant přesunu do vyšší dimenze, ale toto sdělení má za účel přiblížit lidským bytostem variantu bez prožitku smrti těla.

Jedinec, který splnil své světelné poslání na 100 % už nebude mít důvod zůstávat v této realitě ani o vteřinu déle. Nejpozději v poslední vlně převibrování těsně před Druhým příchodem Pseudotvůrců bude každý světelný spolupracovník osvobozen z okovů tohoto světa. Až přijde dlouho očekávaný čas, všimnou si zmizení desítek tisíc lidí během krátké doby i stále spící lidé, kteří si vybírají život na planetě, která se propadne hlouběji do pekel. Už ale nebudou mít chuť přemýšlet nad tím, proč se to děje, protože jejich úroveň ovládání se zvýší na maximum a budou ujištěni vlkem v rouše beránčím (temnou stranou), že se nic závažného neděje a „ráj čeká na všechny bez výjimky,“ což bude heslo, jenž bude Satan hlásat všem, kteří se zúčastní závěrečné fáze typické lidské éry. Snížení duchovní inteligence zůstanuvších lidí je pouze jednou z mnoha složek pseudoživota v peklech, do kterého se ze svobodné vůle vrhnou přes 2/3 lidstva. Toto číslo je ale pouze orientační a neberte ho jako dogma, neboť vše se neustále mění a nikdo není předurčen být tam, kde nechce. Kdo bude vysvobozen vím jen Já, absolutní Stvořitel a nikdo jiný, což je pochopitelné. Stále si pamatujte, že nikdo nedostává 100% pravdivé informace, protože to je zhola nemožné. Kdyby tomu tak mělo být, každý obyvatel v zóně vymístění by podlehl sebedestrukci. Teprve tehdy, až bude všem bez výjimky otevřeno vědomí, bude celé Stvoření i v zóně umístění seznámeno se vším, co se týká podstaty existence negativního stavu a každý dostane zaručeně pravdivé informace. To se stane na konci cyklu času.

Vraťme se k samotnému převibrování. Tato jedinečná událost se stane v poměrně krátkém čase. Nejprve dostane dotyčný telepatickou informaci, že nastal čas opustit tuto realitu. Ještě jednou dojde k aktivaci 3. oka i u toho, kdo ho nikdy předtím nevyužíval. Díky tomu Mě „uslyší“ přímo bez vedlejších vjemů, které se mohou občas vyskytnout kvůli nedokonalým tělům bez plného propojení mezi egem a duchem při klasické telepatii. Až mu bude sděleno, že nadešel čas „sbalit si kufry“ a odejít do pravého domova v 5. dimenzi, nastane postupné zvyšování vibrací těla. Zpráva o odchodu z planety Nula nemůže nastat v bezprostřední chvíli před samotným zmizením ze 3D, ale musí se dát dostatečně dlouhý čas na vyřízení posledních věcí ve starém životě a psychickém připravení na tuto úžasnou jízdu. Postupuji individuálně, a stejně tak jako Událost, i vyrozumění o přechodu do nového světa bude každým vnímáno jinak. Když dotyčného obeznámím o situaci, bude to znamenat, že má poslední týden až 14 dní času přípravy, která se týká starého i nově přicházejícího žití. Během přechodné doby, jak už bylo řečeno, budou den za dnem navyšovány vibrace hrubohmotného těla, v němž právě žijete, a proto se budete cítit lehčeji a mnohem lépe. Vibrace vašeho těla se sladí s vibracemi vaší duše a ducha. Až bude proces navyšování vibrací těla u konce, dojdete do bodu, kdy nastane ta pravá chvíle opustit tuto realitu. Začnete velice silně vibrovat, doslova z vás začne prýštit světlo. Vibrování bude způsobeno tím, že atomy, kterými je tvořena vaše fyzická schránka, budou kmitat velice rychle. Přesný čas, místo a okolnosti vašeho převibrování určujete pouze vy. Když budete plně připraveni a dáte souhlas k opuštění této reality, najednou se začnete příjemně třást a rezonovat, budete obklopeni světlem a pocítíte nastávající lehkost. Vaše chodidla se naposledy odlepí od země této reality a doslova se vznesete pár centimetrů do vzduchu. Pokud budete někým pozorováni, okolí vás uvidí v koupeli bílo-zlatavého světla a postupně se budete ztrácet z očí všem živým i „neživým“ věcem ve 3. dimenzionalitě, doslova zmizíte z tohoto světa. Při tom, když se to bude dít, z vašeho pohledu starý svět zmizí také. Hmota, kterou jste tvořeni, se v jednom okamžiku rozplyne do všech stran. V tomto okamžiku dosáhnete hranice mezi frekvenčními pásmy 3D a 5D.

Po tom, co dosáhnete pásma, se přemístíte jakýmsi světelným tunelem do 5. dimenze nejčastěji na Novou Zemi. Vaše nové tělo bude při rozložení hmoty starého těla opětovně složeno a restrukturalizováno do nové podoby na bázi krystalů, jemuž se říká duplikát. Ten už není od Pseudotvůrců, nýbrž ode Mne, Pána Ježíše Krista. Je zbaven veškerých nedokonalostí, už v něm nejsou přítomny žádné prvky týkající se negativního stavu. Celý vnitřek s orgány je k nepoznání od toho starého. Není důležité uvádět v tomto čase fungování duplikátu, ale za zmínku stojí, že srdce nemá tvar divně tvarovaného svalu, jako tomu máte zde, ale má tvar srdce, které znáte na vyobrazeních. Je to duchovní srdce, které slouží ke komunikaci se Mnou, k navazování láskyplných vztahů se všemi a mnoha dalším produktivním věcem. Umístil/a jsem ho doprostřed hrudi.

Jak lze popsat zážitek nanebevstoupení? Jako úžasnou jízdu plnou vzrušení, pozitivity a světla, při které vás na jejím konci čeká láskyplné objetí se svými milovanými bratry a sestrami, spolu s nekonečným poznáváním nekonečných aspektů života ve Stvoření. Po převibrování vás také čeká nádherný nádech duchovní atmosféry ráje na zemi. Až se rozkoukáte a osvojíte si nové (ale jinak běžné) schopnosti cestování v času a prostoru, vnímání více aspektů své bytosti aj., stanete se ctěnými vyspělými osobami, které měly tu čest projít si tím vším. Na tento zážitek se vyplatí pár let „počkat“ - to vás ujišťuji; ale zároveň připomínám, že nemáte čekat se založenýma rukama na věci, které přijdou, nýbrž máte využít zbývající čas ke konání svého poslání.

Váš Pán Ježíš Kristus

PŘEVIBROVÁNÍ

UDÁLOST, KTEROU JSEM POPSAL I POD NÁZVEM „VAROVÁNÍ“, JE DALŠÍM DŮLEŽITÝM „URYCHLENÍM“ TRANSFORMACE HNED PO 21. 12. 2012

V 31. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny (❦ 31. kapitola - Událost = Varování -  www.bozirodina.cz) jsem v roce 2015 vůbec poprvé v historii Multivesmíru sdělil dosud nejpravdivější informace o Božím milosrdenství, které jsem pod upřesňujícím označením nazval „Varování.“ Od toho okamžiku je přítomný další kus pravdy nejen mezi lidskými bytostmi, který pochází přímo od jediného Stvořitele. Od završení druhé dávky Nového Zjevení nastal navíc další posun ve sféře Stvoření, která má za cíl ještě intenzivnější změny, jež se týkají urychlení transformace lidstva. Událost, která brzy čeká všechny jedince, žijící na planetě Nula, bude mít životně důležitou hodnotu, neboť hlavně díky ní se pozemšťané rozhodnou, zda přijmou Lásku a Mě do svého srdce, aby nemuseli trpět ve zhoršujících se podmínkách na planetě, která se propadne hlouběji do zóny vymístění.

Sdělení Pána Ježíše Krista jsou určena zejména pro naše spolupracovníky a následovníky, kteří již z větší části ví, o co tady jde, četli alespoň jednu z dávek Nového Zjevení, a jsou schopni vstřebat další závažné informace z duchovního světa, které dále rozšiřují jejich obzory. Proto zde nebudu mluvit v termínech, jenž se snaží zobecnit světelné texty, ale nadále budu používat styl a termíny, které můžete spatřit v jeho druhé dávce. I v tomto sdělení vám již nebudu opakovat přesně to, co bylo napsáno, protože nic se neopakuje dvakrát, nýbrž použiji techniku „opakování ve spirále“, která vychází z pravd již dříve zjevených, občas je připomíná a hlavně doplňuje o nové poznatky.

Pokud již víte, cílem Události bude pro světelné spolupracovníky utvrzení jejich víry v Boha (pod jakýmkoli jménem), spící lidé, kteří jsou nejčastěji pravými lidskými tvory, dostanou vůbec poprvé přímý důkaz o Mojí existenci, a agenti negativního stavu, tedy duše z pekel, budou mít na rozdíl od svých druhů žijících v zóně vymístění mimo planetu Nula tu výsadu, že i oni Mne uvidí svým vnitřním zrakem a budou s to učinit rychlý posun vpřed - do Pravého Stvoření, doslova vyskočí z bažiny zla a nepravdy do hřejivé bavlnky dobra a krásy. V opačném případě jejich srdce „pukne“ a raději budou sloužit dál svým otrokům, mnohdy až do konce cyklu času, kteří jim slibují to, co chtějí slyšet, ale zde platí víc než kde jinde, že sliby jsou chyby, jelikož temná strana je dříve či později poruší. Pouze absolutní Pán Ježíš Kristus vám slibuje a zaručuje nejradostnější život v nebi, zážitky, dobrodružství a věci, o kterých se vám ani nezdá. Budete je zažívat již velmi brzy, až převibrujete z tohoto světa tam, kam patříte.

Událost je popisována mnohými proroky, aby se na ni lidstvo lépe připravilo. Drtivá většina lidských tvorů ale nechápe, co přesně znamená. Existují i tendence, při kterých je překreslována a bagatelizována do nepravé podoby. Díky složitosti celé situace jsem musel povolit, aby zejména věřící křesťané dostali od vybraných proroků zprávy, že Varování přijde téměř souběžně s Druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Opakuji, že Druhý příchod probíhá od roku 1957 Mým druhým vtělením na tuto planetu tentokrát do ženského těla, aby byla zahájena poslední fáze konce negativního stavu ve jsoucnu a bytí. V absolutnu se odehrává vše současně, pouze bytosti žijící v hmotě na různém stupni vývoje zažívají lineární plynutí času. Proto téměř nikdy nesděluji ani skrze mé spolupracovníky data čehokoli, neboť čas není důležitý. Vím, že by jste velice rádi znali rok a měsíc toho a toho bodu, kdy dojde k zevnímu projevení tzv. „božího zásahu“, ale věřte, že by to nadělalo více škody než užitku. Můj plán se všemi je naprosto dokonalý, proto věci, které se dějí ve vás a okolo vás přijímejte vždy s pokorou. Velice dobře vím, jak těžké je snášet mnohé situace se životem zde, protože jsem je zažíval v těle Ježíše a stále zažívám v těle Jany. Všechno probíhá zvnitřku navenek, jak jsem napsal v předchozí dávce Nového Zjevení s Petrem, a též Druhý příchod se nejdříve projevuje vnitřně a až poté zevně. To bude až souběžně s eliminací negativního stavu na konci cyklu času. Tehdy bude Boží mise završena. Možná si všímáte, proč bude Boží mise s transformací lidstva završena až tehdy? Protože ani po rozdělení lidstva a převibrování zatím části obyvatel Země neskončí Boží rodina svoji činnost, naopak teprve tehdy začne nezkreslený požitek a radost s její spoluprací, kdy se bude postupně celé Stvoření dovídat o její důležité misi. Spolu s lidstvem projde vývojem od 5. dimenze až do bodu, kde se vše nacházelo před Pádem.

Vrátím se přímo k tématu Události. Až se zjevím všem lidem bez rozdílu, provedu vás celým svým dosavadním životem, jako na pásce uvidíte vaše nejdůležitější životní okamžiky, bez ohledu na to, zdali byly dobré nebo špatné. Každého zbavím na pár minut ovládání negativních entit, aby jste se nad vše povznesli a dívali se na celé to dějství z nezkresleného pohledu. Během 15ti minut (z pohledu lineárního času) prokonzultuji s každým jeho starosti a radosti, bude v moři lásky a obejmu ho/ji. Bude to nejniternější, nejsoukromější a nejosobnější dialog se Mnou, jaký jste od doby, co žijete na Nule, zažili. Nikoho nenutím, aby Mě/nás následoval ani po Varování, ale z toho plynou patřičné následky, které nezpůsobuji v žádném případě Já, ale svobodná volba přisluhování Pseudotvůrcům.

Co se konkrétněji během Události stane? Nelze sdělit vše a podrobně, ale nastal čas, abych ji vám ještě víc přiblížil. Nejdříve se v jeden okamžik rozzáří celá obloha bílým, neoslňujícím světlem. Na polokouli, kde bude v tu dobu noc, se to stane samozřejmě také. Tato záře přitáhne pozornost miliard lidí. V ten moment budou všechny složky temné strany uvedeny ve velkou pohotovost, jelikož na chvilku ztratí kontrolu nad každým člověkem. Nebudou ale ani trošičku moci smět udělat něco, co by Událost překazilo. Na planetu Nula se vylije v jeden okamžik tak velké množství čisté božské Lásky, že si to dovedete představit až tehdy, kdy se to stane. Není náhoda, že můžete na internetu i okolo sebe vnímat stále narůstající hodnoty energií, jako je např. energie Bovis. Tyto hodnoty budou stoupat neustále, až do samého završení rozdělení lidstva. Energie jsou bez přestání posílány na vaši planetu z Centrálního slunce, kde je v tomto vesmíru ukotveno nejvyšší vědomí. Z něj proudí do tohoto solárního systému přes Slunce kladně nabité fotony. Stálé navyšování energií má za účel zrychlení transformace a duchovní obrodu části obyvatel, jež vyvrcholí výše zmíněnou Událostí. Elity se snaží bránit v přísunu fotonů a jeho povyšujících vibrací tzv. chemtrails. Vše se děje pod Mým dohledem, a je jim dovoleno jen to, co je nezbytně nutné pro zodpovězení otázky života bez Boha a duchovních zákonů. Kdyby nebylo Mojí přítomnosti i v zóně vymístění, celá by se již dávno rozpadla.

Po rozzáření oblohy sestoupí světlo z oblohy až k zemi. V tom okamžiku se zastaví všechen lidský shon, doprava,... pohyb. Vaše nesmrtelné vědomí vystoupí z hrubohmotného těla, kde Mě uvidí každý svým vnitřním zrakem. Mějte na paměti, že toto se bude odehrávat v nitru každého z vás a půjde o zážitek, který bude živější než sen, ale nebude zachycen žádnými technickými prostředky. Vnímání Pána Ježíše Krista se bude různit od jedince k jedinci. Jelikož jsem všemohoucí, použiji pro každého podobu Boha, která s ním bude nejvíce souznit. Nejvyspělejším bytostem, probuzeným a křesťanům se zjevím obvykle v dokonalém těle Ježíše, členům ostatních náboženství se ukáži v podobách, v jakých si Stvořitele představují. Rovněž pro zaryté ateisty vyberu vhodný zjev. Vše je dokonalé a není se třeba obávat jakýchkoliv nedostatků. Zjevuji zde jen malý a omezený výsek toho, co se stane, až se vaše duše setká s Pánem Ježíšem Kristem. To je proto, že nikdo nedostává 100% informace a také proto, že je třeba, abyste se sami sebe zeptali, co vlastně tento zážitek bude znamenat pro vás a dívali se na něj tak, jak ho cítíte vy. Není třeba rozvádět více bodů o setkání tváří v tvář se Mnou, neboť to se bude různit od jedince k jedinci.

Pozitivní bytosti budou plesat radostí, negativním se sevře srdce, protože pocítí lítost nad tím, jaké zlo páchaly. To se stane u těch agentů negativního stavu, u kterých dojde k prozření a obrácení se směrem do nebe. Ti, kteří neprojeví zájem konvertovat, budou zarytě škrábat nehty po zdi a brojit proti Lásce, ale v důsledku toho bude tento škrabot působit nelibozvučně pouze na jejich uši, protože všichni za tou stěnou (v pozitivním stavu) se budou věnovat mnohem příjemnějším věcem a na starý život už si ani nevzpomenou. Varování předchází převibrování části lidí do ráje na zemi, takže sami ještě budete svědky toho, jak se zachová systém, jenž hýbe světem. Média božský zážitek překroutí, bude označen za blud a halucinaci, ale vás již nezmate nic, poněvadž do konce vašeho poslání ve 3D budete kráčet po osvětlené cestě do nebe, aniž byste více zakopli.

Tímto aktem bude zahájeno finální odpočítávání do příchodu Pseudotvůrců na Nulu. Je to též další ujištění, že vaše vysvobození je blízko. Po převibrování poslední vlny spolupracovníků bude zastaven přísun světelné energie. Poté dojde ke zhoršení všech oblastí života v realitě, která se propadne do pozice -1. Tehdy již nic nebude bránit tomu, aby typická lidská éra v tomto divadle zahrála poslední scénu, opona se naposledy stáhla a zůstanuvší „herci“ za ní si mohli ještě jednou vybrat, zda chtějí žít v pozitivním stavu.


Váš Pán Ježíš Kristus


Doba Konce (AA Rafael)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221086534933422&id=100010962309357

JAK JEDNODUŠE POPSAT ŽIVOT V 5. DIMENZI PRAVÉHO STVOŘENÍ? JAKO SEN, KTERÝ SE U VÁS NA NULE NAZÝVÁ UTOPIÍ

Nová Země je jiná realita planety Země/Nula, která se nachází v 5. dimenzi Multivesmíru Pána Ježíše Krista. Její povrch je velmi odlišný od povrchu v této realitě, protože 3. dimenze nedokáže vyjádřit krásu pozitivního stavu. 5D je prvním schodem k vrcholu, kde sídlím Já, Prvotní Stvořitel všeho a všech. Veškeré cesty začínají právě v této existenční rovině a nenajdete zde již nic negativního, protože není místa pro tmu, nýbrž pouze pro světlo, teplo, Lásku.
Celou zeměkouli obepíná jeden nerozdělený kontinent, který je omývaný dvěma oceány - Severním a Jižním. V oceánech najdete ty nejfantastičtější projevy nesentientního života ve všech jeho formách. Všechny nesentientní entity (zvířata a rostliny) žijí v harmonii a telepatickém spojení nejen mezi sebou, ale i s lidmi. Najdete tam milióny nových druhů fauny a flóry, které na Staré Zemi neexistují. Svět, v němž se právě nacházíte, byl zfabrikován Pseudotvůrci a ve své podstatě nezůstalo nic původního, takže i těla fauny a flóry nepochází od Pána Ježíše Krista. Můžete namítat, že rostliny a stromy jsou na Staré Zemi vskutku krásné, což skutečně jsou, ale i ony růže, karafiáty, lípy, javory, duby... a všechny ostatní druhy rostlinstva byly vytvořeny Božími odpůrci. Jejich krása na této planetě tkví v tom, že se Pseudotvůrci snažili věrně napodobit vnější strukturu a vzhled rostlin, které se nacházejí v Pravém Stvoření. To se jim povedlo, ale to, co vidíte v přírodě, je pouhý odlesk toho, co existuje v 5. dimenzi. Vnějšek fauny a flóry se u mnoha druhů opravdu může podobat tomu, co jsem stvořil Já, ale jejich vnitřek je na Nule již zbaven pozitivního náboje, čili vytrácí se všeprostupující duchovnost, barvy, jas, kontrast a v neposlední řadě i samotné chování nesentientních druhů entit. Ty jsou odrazem kvality života sentientních entit, tedy lidí. V ráji na zemi přirozeně nenajdete negativní zvířectvo.
Vraťme se na souš. Na ní zase existuje celá řada harmonických biotopů, které se vzájemně prolínají. Nestřídají se zde ale roční období tak, jak je znáte. Pokud máte rádi jedno ze čtyř období roku, najdete si vhodné místo, na němž je daný ráz počasí neustále. Chcete voňavé jaro s kvetoucími stromy, jejichž květy nikdy neopadají? Nebo snad zářivé léto, kdy je vám po ruce věčné světlo božského slunce? Či si přejete pestrobarevný zlatavo-červený podzim, který je lehký jako pavučinka ve větru? Milovníci sněhu najdou zase místa s jiskřivým pronikavým sněhem, který je ale teplý, protože Nová Země má jiné fyzikální zákony.
A co teprve příroda, jak ji popsat? Je to jako krásný sen, který je v pozitivním stavu skutečností. Ani ty nejkrásnější místa na Staré Zemi si nezadají s krásami Nové Země. Louky tisíců květin, lesy všech druhů, statisíce ostrovů i ostrůvků při pobřeží i velmi daleko od něj, atoly, zátoky a zákruty všech druhů nekonečných pláží s jemným pískem, kopečky, jež přecházejí v úžasné zasněžené hory, které znovu přecházejí do údolí, kde jsou potůčky a studánky s neskonale čistou vodou. Vodopády zase dotvářejí relaxační atmosféru v panenských džunglích, kde každý může mít to největší soukromí. V neposlední řadě povrch dotváří planiny s trávou měkkou jako bavlnka, jeskyně, kaňony a další. To vše za přítomnosti vůně pozitivního stavu, čistého vzduchu, svěží teploty kolem 25 °C a vlahé zamilovanosti do všeho kolem.
Nenajdete zde továrny, silnice, automobily, skládky, města, nepříznivé počasí, záplavy, sucha, zataženou oblohu, ani peníze, korporace, sklady ekonomických produktů, jakoukoli manipulaci, přelidněné oblasti,... zkrátka absolutně žádné „vymoženosti“ negativního stavu. Na Nové Zemi bude místo pro každého, kdo se tam přesune, neboť zde bude žít jen okolo 600 milionů nejláskyplnějších lidí, kteří si vyberou místo k životu podle toho, jak s nimi ladí dané prostředí. Budete se dopravovat nejdříve pomocí vysoce výkonného létajícího talíře (přesněji antigravitační vesmírné lodě), která vás pomocí myšlenky přenese nejen na kterékoliv místo na planetě, ale i kamkoli jinam do vesmíru. Brzy se vaše schopnosti zlepší, postupem času již nebude třeba strojů, budete se přemisťovat teleportačně myšlenkou, začnete si zhmotňovat v mžiku sekundy věci a objekty dle přání. Až budete ještě na vyšším stupni duchovní spirály, rozdělíte aspekty vašeho ducha do více úrovní, stanete se multidimenzionální bytostí, objevíte skryté talenty. Čeká vás úžasná, nikdy nekončící cesta po boku věčně milujícího rodiče, Matky a Otce v jednom - Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, který/která bude žít i fyzicky v mužském a ženském těle mezi lidmi. Lidé budou žít buď v rodinách, sami i jinak, podle toho, co si kdo vybere. Každý bude ve stálém dostatku, kvalita i kvantita se zlepší tak, že to nelze ani vyjádřit. I zde se rodí děti, ale jiným způsobem ve speciálním biologickém vaku mimo tělo ženy. Rostou rychleji, učí se být láskyplní a již od malička jsou ve vědomém přímém kontaktu se Mnou.
Připravil jsem nebe pro ty, kteří nechtějí zůstat ve zhoršujících se podmínkách v plnosti negativního stavu na této planetě, kde během několika příštích let dojde k zavedení Nového světového řádu pod taktovkou ovládajících elit a samotných Pseudotvůrců. Nekonečné harmonické světy v pozitivním stavu Multivesmíru jsou pro vás připraveny, nikdy tomu nebylo jinak. Čekají spolu s jejich obyvateli na návrat ztracených synů a dcer. Představte si vaše místečko, které si vysníte v mysli nejbujnější fantazie. Jak by vypadalo? Přesně tak vypadají nesčetná místa ve vyšších dimenzích, kam se brzy přemístíte, pokud máte v srdci Lásku. Čistota a harmonie oněch míst bude jen pro vás. Jestli ale dáváte raději přednost materiálním věcem bez Lásky, ve světě, který se propadne hlouběji do zóny vymístění, nemohu vám bránit, abyste při rozdělení lidstva zůstali v této realitě. Brána nebeská je však otevřená pro každého, kdo Mě přijme za svého.
Už zde není třeba dále rozvádět kvality života v pozitivním stavu, neboť Boží slovo má za účel v tomto případě pouze nastínit úžasné věci, které vás čekají. Ostatní věci z toho plynoucí si můžete domyslet sami. Je třeba položit základ, abyste na něm mohli stavět další duchovní věci, posléze je pod Mým vedením i žít. Další informace na téma života v zóně umístění jsme napsali s Mojí přímou inkarnací Janou ve 14. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny: „Život v pozitivním stavu.“ Pokud si přejete žít v dokonalém světě, sbalte si kufry a vydejte se společně s námi do 5. dimenze nejen na Novou Zemi, ale i do jiných nekonečně rozmanitých a stejně tak úžasných planet v mnoha vesmírech.


 Váš Pán Ježíš Kristus 


Doba Konce  (AA Rafael)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225957754446300&id=100010962309357

O PROCESU FYZICKÉHO NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
 
Proces přírodního zrození Pána Ježíše Krista byl vykonán podle principu KŘÍŽENÍ. 


V knize „Základy lidské duchovnosti“, v první to porci Nového zjevení po Swedenborgovi, se na stránkách 170 - 171 naznačuje, že v průběhu fyzického narození Ježíše Krista byly použity pro přípravu hmotného těla Ježíše Krista dva prvky: Jeden z Marie, druhý z Josefa.
 Zakládajíce na tomto sdělení, někteří nemoudří jedinci, kteří četli tuto knihu, nesprávně usoudili, že zprostředkovatel přenosu popřel neposkvrněné početí a zrození Pána Ježíše Krista. Myslí, že došlo k pohlavnímu styku mezi Josefem a Marií a že Nejvyšší použil to tylo pro vložení do něj Své Duševnosti, čímž je zbožštil. Něco tak pošetilého v té knize napsáno nebylo !  Avšak duchovní podmínky v té době, kdy kniha byla psána, byly takové, že nebylo dovoleno, aby se tajemný proces fyzického narození Pána Ježíše Krista plně odhalil.
 Nyní však nastal příznivý okamžik pro toto „Nové zjevení“. A ačkoliv je nesmírně obtížné, ba téměř nemožné popsat v lidských pojmech samotný proces, přesto může být něco světla promítnuto na tuto nejdůležitější událost v dějinách Stvoření. Proces přírodního zrození Pána Ježíše Krista byl vykonán podle principu KŘÍŽENÍ. Tento princip spočívá v tom, že SPLYNUTÍM DVOU ČI VÍCE ZCELA ODLIŠNÝCH ELEMENTŮ DOJDE KE VZNIKU ZCELA ODLIŠNÉHO PRVKU, JAKÝ SE DOSUD NEVYSKYTOVAL VE JSOUCNU ANI V BYTÍ.
 V případě Pána Ježíše Krista byly použity TŘI ELEMENTY. Jeden z Boha Nejvyššího, jeden z Marie a jeden z Josefa.
 Než budeme pokračovat, je nutno vědět, že stvoření jakékoliv formy života vyžaduje tři počáteční stavební kameny: Jeden ženský, jeden mužský a jeden - sjednocující katalyzátor. Schází-li z nich jeden, pak dochází ke spontánnímu potratu nebo mrtvému narození. Na vaší planetě, planetě Nula, sjednocující katalyzátor je vždy duchovní povahy (opravdově ryzí, v případě narození pozitivní entity, nebo ukradený a zvrácený - v případě zrodu entity negativní). Femininní a maskulinní principy jsou vždy takové povahy, jaké je jejich okolní prostředí, přiměřené poměrům na vaší planetě.
 Z elementů duchovních je vybudována duchovní čili nejniternější mysl každé entity; z femininního prvku je sestavena vnitřní mysl čili duševnost neboli duše entity; z maskulinního prvku je vybudována vnější čili vědomá mysl. Fyzické tělo je sestrojeno z kombinace všech těchto tří elementů s prvky prostředí. Čili jinými slovy: Duchovní element tvoří ducha jakékoliv entity, femininní prvek je její duší a maskulinní prvek je formou jejího vyjádření, ovlivnitelnosti a chování.
 
Duchovní prvek je obvykle výsledkem duchovního zrození ideje pocházející buď z pozitivního, či negativního stavu. Následně je tato idea současně dána dvojici manželů či milenců na vaší planetě, čehož výsledkem je fyzický zrod nové lidské bytosti. Avšak v případě Pána Ježíše Krista situace byla výjimečně jiná. Za prvé: Především nedošlo k žádnému pohlavnímu styku mezi Josefem a Marií. Doslovný smysl v Bibli Svaté je správný, když se předpokládá, že Marie byla pannou v době početí. Za druhé: Ve chvíli, kdy Josef spal, vyňal Nejvyšší z něho nejvhodnější prvek a fúzí jej spojil s nejvhodnějším prvkem, vzatým z Marie. V tomto zvláštním případě nebyla použita duchovní katalyzující idea pro oživení následku této fúze, jak to je v případě vývoje lidského plodu. Jak víte, duchovní idea - katalyzátor je nutná pro uvedení jedinečného života do tohoto plodu, to proto, že jakýkoliv život vůbec přichází z duchovního stavu. Žádný život není možný bez duchovní ideje, působící jako katalyzátor oživení nově narozené lidské bytosti. Neexistoval, neexistuje ani nebude existovat žádný jiný zdroj života.
 
V případě Pána Ježíše Krista vstoupily na scénu docela nové prvky, které se použily pro fúzi s předchozími fúzí spojenými elementy z Marie a Josefa. Nejvyšší Bůh vzal ze Sebe - ze Své Absolutní mysli - nejvhodnější prvek a pomocí fúze jej sloučil s prvky Marie a Josefa. Toto je proces křížení. Jako výsledek tohoto procesu objevila se docela nová životní forma, jež dosud nikdy nebyla vytvořena, ani na věky znovu nebude vytvořena. Tím, že bylo použito Absolutního Božského prvku, který byl přidán a spojil se s prvky pocházejícími z Marie a z Josefa, byl hybrid, vytvořený takovou fúzí a kombinací, pojmenován Synem Božím. A to je důvod, proč Gabriel řekl Marii:
 
„Sestoupil na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i Ono Svaté, které se narodí, se bude nazývat Syn Boží.“ (Evangelium dle Lukáše 1:35).
 
Velkým nevysvětlitelným tajemstvím je zde proces oddělení jednoho Absolutně Božského prvku Boha Nejvyššího z celistvosti Jeho/Jejího Absolutního jsoucna a bytí a křížení se smrtelnými relativními prvky dvou lidských bytostí, těl, jejichž vzor byl vykonstruován takzvanými PSEUDOTVŮRCI (pojem pseudotvůrců se vysvětluje v dřívějších knihách Nového zjevení zprostředkovatele tohoto přenosu a bude se znovu zpracovávat později v průběhu přenosu tohoto úseku Nového zjevení).
 
Jak bylo řečeno výše, toto se nikdy dříve nestalo a nikdy se nestane. Proto bylo narození Pána Ježíše Krista jedinečnou jednorázovou událostí, takže žádný avatar, žádná jiná lidská bytost či jakákoliv vědomě cítící entita, prorok či posel Boží, ať je to cokoliv nebo kdokoliv, se nezrodilo a nezrodí v podobném procesu. Pak nárok na božskost v případě takových osob, jako byli Buddha, Krišna a jiní dávní avatarové, je úplně falešný a vůbec neoprávněný. Bůh Nejvyšší v nich přítomen byl, ale oni nebyli bohové a nijaká přímá božskost jim nebyla udělena, ani v nich nespočívala.
 
Tato situace vysvětluje možnost otázky číslo tři, jak byla formulována na začátku této kapitoly: Je Pán Ježíš Kristus jednorozeným Synem Božím ?  Cokoliv je oddělené nebo vzaté přímo z Boha a zkřížené s tím, co pocházelo ze dvou lidských bytostí, se nazývá Synem Božím, neboť to v sobě nese Absolutní Božství v přímé fúzi (nejen jako princip duchovní přítomnosti ideje - katalyzátoru, v němž je Nejvyšší vždy přítomen jako Život). Je nutno, abychom si zapamatovali jeden důležitý duchovní princip: Bůh Nejvyšší je přítomen ve Své celistvosti, ve Své plnosti v každém Svém Absolutním prvku, který obsahuje Jeho/Její Absolutní jsoucno a bytí. Byl tedy přítomen prostřednictvím tohoto Prvku v Ježíši Kristu od samého okamžiku početí.
 
Druhým tajemstvím tohoto procesu křížení je rozdělení obsahu těchto tří elementů, z nichž toto Božství v lidský formě sestávalo. V případy obvyklého narození lidských tvorů dochází k následující distribuci: Z maskulinního prvku otce je vytvořena vnější forma a vědomá vnější mysl a nevědomé procesy vnější mysli se všemi jejími atributy. Z femininního prvku matky je vytvořena vnitřní mysl a její duševnost se všemi svými atributy. Duchovní idea - katalyzátor používá všechny tyto atributy a vytváří specifickou duši, k níž přidělí jedinečného ducha ve formě „Nejniternější“ - Duchovní mysli.
 
V případě narození Pána Ježíše Krista prvním krokem bylo provedení fúze dvou prvků z Marie a Josefa. Nejvyšší vzal tyto prvky do zvláštního mezisvěta duchů. V tom světě byly prvky Marie a Josefa podrobeny fúzi způsobem velmi neobvyklým, lidskému rozumu vůbec nepochopitelným. Po dokončení tohoto procesu fúze byl přidán třetí prvek, vzatý či oddělený z Nejvyššího, a spojen s již provedenou fúzí dvou předešlých prvků. Jakmile se toto neobvyklé spojení dokončilo, vložil Nejvyšší jeho výsledek v lůno Marie, aby se v ní vyvinul ve zvláštní typ zárodku a pak došlo k jeho fyzickému narození.
 
Musíte chápat, že tato fúze absolutně nemá nic společného s tím, co se děje mezi mužským spermatem a ženským vajíčkem během otěhotnění. V procesu této fúze byly odstraněny jak specifická lidská duševnost, tak i lidský duch z těch dvou prvků se vším, co k nim patřilo. Výsledkem této fúze byla VNĚJŠÍ FORMA a LIDSKÉ TĚLO, které ve svých genech obsahovalo VŠECHNY nashromážděné zkušenosti zla a nepravd OD OKAMŽIKU AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU pseudotvůrci s JEJICH VLASTNÍMI ELEMENTY, které přidali do svých fabrikací, tak dlouho, do kdy tento druh lidského těla bude existovat (dokud existuje negativní stav). (Jedná se tedy o odebrání všech informací – jako informační klíč / kód - negativního stavu včetně pseudotvůrců, které pak PÁN JEŽÍŠ KRISTUS použil k ovládnutí negativního stavu a použije ke konečné eliminaci negativního stavu – viz dále – pozn. zpracovatele.)
 
Všechna zla se nakupila v genech pocházejících z ženského prvku Marie; všechny nepravdy přišly z genů Josefova mužského prvku. Na druhé strany bylo z Absolutního prvku Absolutní vnější mysli Nejvyššího vytvořeno, za stavu oddělení se od Něho/Ní, zvláštní uzpůsobení, k němuž pak byly přidány jiné dva prvky z Nejvyššího a spojeny do celku, který představuje Ježíš Kristus. Jeden prvek z Absolutní vnitřní mysli Nejvyššího a jeden z Absolutní duchovní mysli Nejvyššího byly oddáleny a zkombinovány s výše popsaným Hybridem. Z Absolutní vnější mysli byl vytvořen duch, duše a všechna duševnost Ježíše Krista a vložena do toho těla.
 
Další dva prvky byly přidány a spojeny do této duševnosti a ducha Ježíše Krista později. (Více o této další fúzi a jejím tajemství se odhalí v celé této knize.)
 Tedy absolutně NIC lidského nevešlo do přirozenosti Ježíše Krista, do obsahu Jeho Ducha, Jeho Duše, Duševnosti, ale vše bylo přímo vzato z Boha Nejvyššího. Toto je závažná odlišnost mezi narozením kohokoli na vaší planetě - bez výjimky a výluky - a narozením Pána Ježíše Krista. Znovu a zas se tu opakuje, že taková situace se nikdy dosud nevyskytla a ani k ní na věky věčné znovu nedojde. 
Ačkoliv proces oddělení Absolutních prvků - zpočátku od Absolutní vnější mysli Nejvyššího, později pak od Jeho/Její Absolutní duchovní mysli, nemožno vylíčit v lidských pojmech, ani pochopit omezeným a nevidomým lidským rozumem, přece jen možno pochopit nutnost tohoto oddělení. Bez odluky tohoto původně jednoho Absolutního prvku, fúze by byla se všemi Absolutními prvky Nejvyššího. V procesu takové fúze by se povšechností Absolutního stavu a Absolutního procesu zničily nejen relativní prvky vzaté z Marie a Josefa, nýbrž veškerá zóna vymístění, celá vaše planeta a všechna pekla by v okamžení přestala existovat. Nikdo nemůže přežít takovou Absolutní přítomnost, zvláště ne ti, co žijí ve zlech a nepravdách. V takovém případě by se inkarnace Pána Ježíše Krista minula cílem a žádné trvalé odstranění negativního stavu by nebylo dovedeno do konce. Stav oddálení však umožňuje, aby ta Přítomnost byla dostatečně zmírněna, a tak se zabránilo úplnému setření relativních prvků i všeho ostatního.
 
Ze stanoviska této odluky, může Pán Ježíš Kristus bohem přebývání na vaší planetě být vnímán jako jednorozený Syn Boží. Není divu, že On v tom stavu oddělenosti mluvil o Bohu, modlil se k Bohu a komunikoval s Bohem jako někdo, kdo je od Něho oddělen a kdo je zcela odlišnou osobou či entitou. Bohem Svého pozemského přebývání byl přesně v té roli. Nicméně, problém s tímto pojímáním pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista spočívá ve skutečnosti, že tento stav se považoval za trvalý. Lidé, kteří sestavili třetí otázku, uvedenou na začátku této kapitoly, usoudili nesprávně, že to je tím na věky pravým stavem a rolí Pána Ježíše Krista. Nepřišlo jim na mysl, že stav odluky je přechodný a dočasný. Vše, co se oddělí od domácí základny, dychtí po sjednocení se svým domovem. Těmto lidem tudíž unikl nejzákladnější důvod pro tuto odluku - PODROBIT negativní stav kontrole Božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista (což do té doby nebylo), a po vyplnění toho poslání nejen znovu sjednotit se se Svým původním Zdrojem ale přinést s Sebou toho Jedinečného Hybrida ve vší jeho celistvosti a včlenit jej v Pána Boha Nejvyššího.
 
Aby však lidské tělo Ježíše Krista, vytvořené z prvků vzatých z Marie a Josefa, bylo schopné vyplnit toto nanejvýš důležité a životodárné poslání, muselo se stát nejprve božským, stejně jako bylo učiněno lidským Božské toho Absolutního prvku. Tento proces byl proveden krůček za krůčkem postupně proto, aby se to tělo nezničilo; byla odstraněna všechna zla a všechny nepravdy v něm obsažené a na jejich místo - po provedení jiné fúze - byly dány prvky vyšlé z Absolutní vnitřní mysli: Božské dobro a Božská pravda a z Absolutní duchovní mysli: Božská láska a Moudrost Nejvyššího.
 
Proces této VÝMĚNY byl procesem zápasů s pokušením a útoky ze strany všech pekelných mocností. V průběhu těch bojů, toho pokušení a těch útoků byla odluka Božství Pána Ježíše Krista nejzřetelněji a nejvýrazněji patrná. Bylo to v okamžicích těchto bojů a pokušení, kdy mluvil o Svém Bohu Otci jako o odlišné Entitě. Když v takovém stavu nebyl, prohlašoval, že je se Svým Otcem jednou a touž Osobou. Jakmile byla z toho těla vyhnána všechna zla a všechny nepravdy a nahradily se všemi atributy těch dvou přidaných prvků, pocházejících z Absolutní vnitřní mysli i z Absolutní duchovní mysli Nejvyššího, po posledním pokušení na kříži a v procesu vzkříšení, bylo lidské tělo Ježíše Krista učiněno Božským a věčně nesmrtelným, podléhajícím jen duchovním zákonům a nezničitelné na věčnost.
 
Třetím závažným tajemstvím v tomto procesu je tajemství znovusjednocení těch původních Absolutních Prvků Pána Boha Nejvyššího s jejich původním pramenem s vpojením toho hmotného těla, nyní zbožštělého, do Božství Nejvyššího.
 
Nebyly žádné problémy se sjednocením Původních prvků s jejich Původním zdrojem, neboť tam přirozeně patřily. Problém byl s fyzickým tělem. Ač bylo výše uvedeným pochodem učiněno Božským, přece jen bylo vytvořeno z prvků časových a prostorových a zóny vymístění. S ohledem na tento fakt, sjednocení a včlenění toho těla v celek Božství musí mít čas a místo a podrobovat se zákonům, které ovládají časoprostorové kontinuum. Jak tento nesmírně důležitý proces zaujímá místo a čas, používá Nejvyšší tělo Ježíše Krista, aby se jevil členům Svého Stvoření a Svému lidu, stýkal se s nimi soukromě, osobně, intimně, láskyplně a rodičovsky. Nyní je možno Nejvyššího v tom těle jako Ježíše Krista se dotknout, cítit, objímat a držet. Možnost takového přímého styku doposud neexistovala. Před tím používal Nejvyšší Své anděly, když komunikoval s lidmi.
 
Z této okolnosti můžete vidět, jak povstala druhá otázka, uvedená na začátku této kapitoly: Používá Nejvyšší formu Ježíše Krista, aby komunikoval se Svým lidem ?  Řečeno znovu: Jak v případě třetí otázky, tak i zde lidé nesprávně usoudili, že je to neustálý stav, který bude trvat na věky. Nic nemůže být dále od pravdy. Až donedávna, dočasně bylo tomu opravdu tak, tak jako byla pravdivá situace, podchycená v otázce číslo tři, během života Pána Ježíce Krista na vaší planetě.
 
Přesto je realitou, že proces sjednocení a zahrnutí přírodního těla Ježíše Krista v Nejvyšším pokračoval. V průběhu toho procesu byly podmínky odloučení stále ještě přítomny. V tom ohledu bylo Zjevení Ježíše Krista v Bibli Svaté diktováno a psáno z pozice té odluky. Ještě i tam mluví o Sobě Pan Ježíš Kristus jako o Synu Božím, Beránku Božím čili jako o někom, kdo se liší od pravého Boha. Pokud existuje určitý stupeň oddělení, je taková mluva přípustná, neboť obsahuje zrnka pravdy. Nic naplat, odluka je odluka, díváte-li se stranou toho, od čeho se odlučuje, ač nyní ve větší blízkosti, než tomu bylo dříve (během Jeho/Jejího pobytu na vaší planetě).
 
Vynakládá se však veškeré úsilí, aby se tato odloučenost úplně zrušila. V PRŮBĚHU TOHOTO RUŠENÍ A ZNOVUSJEDNOCOVÁNÍ MĚNÍ SE OD ZÁKLADU PŘIROZENOST TÉ ČÁSTI, JEŽ SE NAZÝVÁ JEŽÍŠ KRISTUS, I TÉ JEŽ SE JMENUJE PÁN BŮH NEJVYŠŠÍ. V jistém bodu jsou z toho těla vypuzeny všechny prvky času a prostoru a NAHRAZENY jinými, nečasovými a neprostorovými. Za těchto nových okolností to tělo se stává ucelenou částí povšechnosti původního Nejvyššího, který se nyní mění v Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného, úplně sjednoceného a integrovaného ve všech Svých elementech.
 
Máme zde tedy nového Absolutního duchovního hybrida, který se již nejmenuje Bůh, Nejvyšší, ani Pán, ani Duch Svatý, ani Ježíš, ani Kristus, také ne Ježíš Kristus, nýbrž PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Nikdo na té úrovni neexistuje, ani nikdy nebude existovat. Toto je kriticky a životně závažné rozlišení.


NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

 

 

PSEUDOTVŮRCI JSOU AKTIVÁTORY NEGATIVNÍHO STAVU VE STVOŘENÍ

 

 

NEGATIVNÍ STAV BYL POPRVÉ AKTIVOVÁN NA VAŠÍ PLANETĚ

Proto, díky tomuto osudně závažnému faktu, MUSÍ DOJÍT K NAPROSTÉMU VYHLAZENÍ NEGATIVNÍHO STAVU JENOM NA VAŠÍ PLANETĚ. Vždyť byla to tato planeta, na níž žili pseudotvůrci a ze které se odstěhovali do pekel, kde se usídlili po jejich zfabrikování. Byla to tato planeta, na níž se udál První příchod Pána Ježíše Krista. A bude to zase tato planeta, na které Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude ukončen a dovršen, kdy vyvrcholí totálním a trvalým, tj. navěky trvajícím zrušením negativního stavu. Vzhledem k této situaci, stala se planeta Nula nejdůležitějším předvojovým bojištěm všech ukrutností a ohavností negativního stavu, které se MAJÍ PROJEVIT VE VŠECH MOŽNÝCH FORMÁCH A VÝRAZECH. Avšak je to rovněž tato planeta, na kterou Pán Ježíš Kristus myslí nejvíce.

 Po dokonaném zrušení lidské éry a jejího negativního stavu v mezisvětě mohly se provést a provedly se přípravy k invazi do poslední předsunuté bašty negativního stavu za účelem povšechné eliminace negativního stavu na všech místech. Nejzávažnějším a osudově význačným krokem v této přípravě bylo dokončení fúze těla - fyzického těla Ježíše Krista v celku Nejvyššího, což mělo za výsledek vznik úplně Nového Absolutního hybrida - Pána Ježíše Krista. Jak již bylo připomenuto, žádné další kroky v tomto ohledu se nemohly podniknout, dokud tento proces nebyl dokonán.
 Zde se ocitáte před tváří největšího tajemství. KONEČNÉ STŘETNUTÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA MÁ BÝT SE SAMOTNÝMI PSEUDOTVŮRCI. To je zcela nové zjevení v této záležitosti. Je to rovněž osobní, soukromou a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci. Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo Ježíše Krista neprošlo fúzí a nebylo hybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestal plností Pána Ježíše Krista. Nyní tedy jsou již prostředky, kterými je možno uskutečnit toho střetnutí.

 V průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrci UVĚZNĚNI a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zóny vymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu, a aby se negativnímu stavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucené nutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutit negativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem. Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomen na planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti, prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení, negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti v tomto procesu.
 V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu a míra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a NAPOSLED PROPUŠTĚNI.Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak na planetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a být nakonec poraženi. NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ JE FAKTICKY TO, CO SE MÍNÍ POJMEM ANTIKRIST ČI DRAVEC Z MOŘE.
 V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vysláno do pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených Pánem Ježíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci. V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnosti pseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit do žádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejich svobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestování v čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím. Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné „síle“ a „slávě“ a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetě a před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili před svým uvězněním.
 Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že je nemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jej aktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je však založena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měli úplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování, nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Konec konců, zformovali své tvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nic jiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původně uzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volba být či nebýt (vzpomeňte si na Wericha – pozn. zpracovatele). Avšak v okamžiku, kdy se zvolí bytí, automaticky se předpokládá, že se to má stát jenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

 Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, byl nedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá ?  Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů, zfabrikovaných pseudotvůrci.
 S LIDSKÝMI TVORY na vaší planetě zašli dokonce ještě DÁLE. Podle jejich plánu neměli lidští tvorové nikdy poznat, kdo byli jejich tvůrci. Na místo toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost byla pečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných, anebo že vznikli evolučně z opic, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímto účelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo na vaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

 Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminace negativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: PLNÉ POUČENÍ O PRAVÉ POVAZE NEGATIVNÍHO STAVU JE NEMOŽNÉ, DOKUD VŠICHNI TVOROVÉ, I LIDŠTÍ, ZFABRIKOVANÍ PSEUDOTVŮRCI, SI NEZVOLÍ PSEUDOTVŮRCE DOBROVOLNĚ, ZE SVOBODNÉ VŮLE. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.
 Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vaše planeta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavu navzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomnění nejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokoliv v pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledky jenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocí zevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativního stavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná, protože jim schází tento negativně přírodní stupeň. Mají rozdílný stav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zóna vymístění.

 Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravé poučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků a výsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.
 Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agenti pozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostorách rozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativního stavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnost to blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vaši planetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení a odstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a ke skoncování s přítomností agentů pozitivního stavu. Jak si jistě vzpomenete, byla tato situace předpověděna již prorokem Danielem v kapitole 7 ve verši 25 a ve Zjevení Ježíše Krista v kapitole 13 ve verši 7.:
 
„Bude mluvit okázalými slovy proti Nejvyššímu
a bude pronásledovat svaté Nejvyššího,
bude se snažit změnit doby a zákon.
Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Daniel 7:25)“
 
„A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým a aby nad nimi zvítězil. Dostala moc nad každým kmenem, jazykem i národem. (Zjevení 13:7).“
 Celý proces a následky návratu pseudotvůrců je popsán ve vnitřním smyslu v kapitole 13 Zjevení Ježíše Krista v Biblí Svaté. Že negativní stav na kratinkou dobu úplně zvítězí, je zřejmé ze slov Ježíše Krista, jež jsou zaznamenána u Matouše 24, verš 21 a u Marka 13, verš 19. Tam můžeme číst:
 
„Neboť tehdy nastane veliké soužení,
jaké nebylo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nebude. (Matouš 24:21).“
 
„Neboť v těch dnech přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího stvoření až do dneška, a nikdy již nebude. (Marek 13:19).“
 
„Neboť v těch dnech“ označuje NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ. „Nastane veliké soužení“ znamená ÚPLNÉ VÍTĚZSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ. Zbytek verše naznačuje, že taková situace neexistovala od doby, kdy Bůh stvořil Své Stvoření a nikdy znovu nebude. Když jednou už dojde ke konkrétnímu zobrazení života v plnosti negativního stavu a každý ve Stvoření bude mít příležitost pozorovat, poučit se a zaznamenat na věky fakta života bez přítomnosti čehokoliv pozitivního v tom nejkonkrétnějším přírodním stupni, a to jenom na tom místě, kde to vůbec může mít nějaký smysl – pak podobná situace se nebude nikdy muset odehrát na věky věků.
 Jak bylo shora uvedeno, někteří lidští tvorové (následovníci Swedenborgova učení) věří, že všechny tyto události se mohou odehrát jen ve světě duchů, a že vaše planeta unikne tomuto příšernému osudu. Zde se však nevzalo v úvahu, že svět duchů je mezisvětem. Tento svět sám nepředstavuje plnost všech stupňů, jak to činí vaše planeta. Jinak by se nenazýval zprostředkujícím světem. Je nutno zas a znova opakovat, že nemůže dojít k úplnému odhalení negativního stavu (před zraky všech – pozn. zpracovatele) a k úplnému a náležitému poučení ohledně života bez čehokoliv pozitivního jinak, než ve stavu naprosté úplnosti se všemi možnými výsledky. Tento stav je nejzevnějším stupněm přírodního světa a zóny vymístění, a to je planeta Nula. Jak si vzpomínáte, byla planeta Nula přesně za tímto účelem umístněna ve zvláštní a prapodivné oblasti na kraji zóny vymístění a do blízkého sousedství s pozitivním stavem Stvoření, a to v jeho nejzevnějším stupni.Citáty a více:

NOVÉ  ZJEVENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

6.TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH

7.POJETÍ ANTIKRISTA

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

 

 

 

 NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ!

POSLEDNÍ FÁZE DRUHÉHO PŘÍCHODU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA


Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrci propuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě a za jakých okolností. Bude to VŠAK VELMI DRAMATICKÉ A JASNÉ NA POHLED V KAŽDÉM PŘÍPADĚ. Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmických lodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, na pokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objeví kosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Je mnoho „kanálů“ (ne všechny – pozn. zpracovatele), které předávají různé zprávy od těchto nepozemských či dávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně a dobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivního stavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návrat pseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou „parádou a doprovodem“, abychom použili vašeho výrazu.
 
Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznosti s pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu, kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí Pána Ježíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrch z hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nich poznají své „tvůrce - rodiče“.
 
Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat. (Hitler je oproti nim malé nemluvící a nechodící dítě – pozn. zpracovatele.)
 
Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků. „Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátu veškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprosto neutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značí to rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postoje aktivátorů negativního stavu i všechny zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavu i důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímto důležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba – přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace v Nové škole, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE Z JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.
 
Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest !“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale toto je jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.Citáty a více:

NOVÉ  ZJEVENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

7.POJETÍ ANTIKRISTA

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

NOVÉ  ZJEVENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

6.TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

 

PSEUDOTVŮRCI JSOU NA CESTĚ K ZEMI

 

PSEUDOTVŮRCI JSOU NA CESTĚ K ZEMI

 

Pseudotvůrci se blíží spolu s dalšími mimozemskými „bohy“ k planetě Nula, aby se osobně zúčastnili závěrečné fáze tohoto cyklu času. Protože už jim byla odebrána schopnost cestovat v čase, aby nemohli zasahovat do počátku Stvoření, využívají jako „dopravní prostředek“ planetu Nibiru. Informace o tomto hnědém trpaslíkovi jsou před veřejností utajovány, některé důkazy přímo odstraňovány, pouze alternativní média přinášejí zprávy o jeho pohybu, objevují se videa „dvou sluncí“ na obloze. Pseudotvůrci mají stále mnoho schopností, o jakých se vám ani nezdá, umějí měnit podobu, zhmotnit a odhmotnit těla, pohybovat se silou mysli, ale pouze v rámci zóny vymístění, které dočasně vládnou (s Mým svolením), používají všemožné triky a magii k dosažení svých cílů. Navíc využívají své podřízené, kteří ještě mají schopnost cestování v čase, ale omezenou na aktuální cyklus, kdy je plně aktivován negativní stav, aby mohli uskutečnit připravené zotročení lidstva, svého Pseudostvoření a tak na krátkou dobu zvítězili nad pozitivním stavem na této planetě (přesněji: v této realitě planety Země). Před druhým příchodem Pseudotvůrců budou odvoláni pracovníci světla a všichni, kdo v daném okamžiku splní podmínky převibrování do 5. a vyšších dimenzí, aby mohlo dojít k naplnění účelu dočasné existence negativního stavu.Citát a více:

28. KAPITOLA - HISTORIE LIDSTVA NA NULE POD VLÁDOU PSEUDOTVŮRCŮ - www.bozirodina.cz

Jak už víte, nejdříve musí na krátkou chvíli zvítězit negativní stav. Do rozdělení budete svědky duchovního boje o každou jednotlivou duši. Pseudotvůrci jsou na cestě, aby se ujali vlády nad lidmi. Blíží se k Zemi s párovou sluneční soustavou Nibiru (planeta X). Tento hnědý trpaslík je vidět v momentech, kdy je osvětlen Sluncem, a na mnoha místech Země jsou díky tomu na obloze 2 slunce. Elity se snaží tento fakt zatajovat, podnikají vše, aby zaclonily tento astronomický jev (chemtrails). Nibiru je asi 4x větší než Země a jeho přibližování ovlivňuje život lidí a celou planetu. Tak jako všechna vesmírná tělesa, je dutý a uvnitř i na povrchu je život v různých vibračních vrstvách – dimenzích. Pseudotvůrci jsou uvnitř tohoto tělesa ve 4. dimenzi. Mezi 4. a 5. dimenzí je ochranná membrána, aby nemohlo docházet k pronikání negativního zamoření do pozitivního stavu. Na povrchu Nibiru v 5. dimenzi se k Zemi blíží civilizace Annunaki, která v minulosti významným způsobem ovlivnila život na Zemi /Nule (viz Sumer, Egypt, Řecko…), ale nyní už má vyšší vibrace a spolupracuje s ostatními civilizacemi v pozitivním stavu na vzestupu lidstva. Díky rozporuplným informacím jsou stále považováni za hrozbu. Radím každému, aby jakoukoli informaci, či komunikaci, prověřoval svým srdcem, ne rozumem, a nenechal se nikým ovlivňovat. Jak jsem už mnohokrát zdůraznil, není možné poskytovat čistou pravdu v prostředí zamořeném negativním stavem. Každý souzní s jinými informacemi a bytostmi. Znovu opakuji, že jsem přítomen i na jiných úrovních, abych co nejefektivněji pomohl s transformací lidstva a planety Země. Nikoho nezatracujte, nehodnoťte, nesuďte…. Jenom já mám absolutní přehled o stavu vaší duše a ducha, připravuji vám individuální cestu z negativního stavu do Pravého stvoření. 


5. KAPITOLA - NÁBOŽENSTVÍ NA ZEMI - www.bozirodina.cz

 

Annunakové a jejich tajemná planeta ´´X´´ NIBIRU

http://zakazanapravda.blogspot.co.ke/2011/01/tajemna-planeta-x-nibiru-annunakove.html?m=1

VY KDO BUDETE VYTRŽENI A PŘEVIBRUJETE NA NOVOU ZEMI V 5. DIMENZI (v Bibli Nový Jeruzalém), STANETE SE SVĚDKY SVATBY BERÁNKOVY!

VZESTUP PLANETY ZEMĚ DO 5. DIMENZE

ROZDĚLENÍ LIDSTVA

Aby mohlo dojít k úplnému pseudovítězství negativního stavu, které se zobrazuje zde na Nule, je potřeba odvést část pozitivních bytostí do jiné reality, např. na Novou Zemi (pravou Zemi v 5. dimenzi). Tato realita se už nebude nazývat Nula, protože se propadne hlouběji do zóny vymístění a stane se planetou v pozici -1. Místní obyvatelé nic nepoznají a nadále budou pokračovat v budování negativního stavu, v rozporu s duchovními zákony až do Mého druhého příchodu, kdy ukončím jednou pro vždy existenci tohoto zvráceného a nebezpečného způsobu života. Mohli byste namítat, že v prvních kapitolách jsme napsali, že lidstvo se transformuje i s planetou do vyšších dimenzí, a zde se píše o propadu této reality do pekel! Není v tom žádný rozpor: planeta je vědomí, tedy duše, stejně jako vy, tedy nejde o vaše hmotná těla. Opravdu vzestupuje spolu s vámi, jen její ukradené a zmučené tělo musí ještě chvíli sloužit, aby byla všem bytostem v Multivesmíru podána vyčerpávající odpověď na otázku, kterou zde neustále opakujeme a kvůli které žije tolik z vás ve vězení negativního stavu, nebo jste jím i nepřímo ovlivňováni: Jak by vypadal život bez Boha……
  Vy, kdo budete vytrženi a převibrujete na Novou Zemi v 5. dimenzi (v Bibli Nový Jeruzalém), se stanete svědky svatby Beránkovy. Nejedná se o doslovnou svatbu, jakou znáte ze zkušenosti, ale o duchovní spojení každé bytosti se Mnou, o navázání intimního, jedinečného a blaženého vztahu,  jaký jste dosud nepocítili a nepoznali. Proto nebude třeba žádných chrámů, či jiných budov, sloužících k náboženským obřadům a rituálům. Vaší bohoslužbou bude každodenní kontakt se Mnou, přičemž nebudete muset zanedbávat svou rodinu, ani přátele, nebudete žít v odloučení od blízkých, nebudete si odříkat radosti plnohodnotného, šťastného života. Vaše vědomí se rozšíří tak, že nebudete vnímat pouze lineární čas, ale stanete se multidimenzionálními bytostmi, schopnými cestovat v čase, přenášet se na více míst najednou, rozdělit pozornost na více aspektů života, spolupracovat nejen se Mnou, ale i mými pomocníky z vyšších duchovních světů a dimenzí.

   Mezitím bude vrcholit drama na planetě, kterou znáte pod ukradeným jménem Země. Uvidíte zhoršující se podmínky obyvatel pod krutovládou Pseudotvůrců. V předchozích kapitolách této dávky Nového Zjevení jsme dost podrobně popsali, co se na obyvatele chystá: Nový světový řád, čipy pod kůži, totální omezení svobody jednotlivce, popření národních odlišností a priorit, rozbití rodin, otrocká práce za minimální životní potřeby, vymývání mozku…… Ani příroda na tom nebude lépe. V souladu s duchovními zákony s propadem lidstva hlouběji do zóny vymístění se budou zhoršovat podmínky pro přežití mnoha rostlinných i živočišných druhů, dojde k masovému vymírání, z povrchu planety budou rychle mizet ty druhy, které jsou mírumilovné, pomáhají uzdravovat, zvyšují vibrace , zkrátka nepatří do pekla. Rozšíří se naopak druhy, škodící zdraví, nelahodící oku a duši, odolávající nezdravému až jedovatému životnímu prostředí. Vládnoucí elity budou pokračovat v šíření geneticky modifikovaných plodin, očkování dětí i dospělých kvůli oslabení jejich imunity, šlechtění vybraných jedinců, genocidě většiny „méněcenných“ lidských bytostí. Budou pokračovat v díle nacistů, nejen Hitlera a jeho poskoků z období 2. Světové války, ale jejich následovníků, kteří se od 50. let 20. století do současnosti derou ze zákulisí k moci (zejména v USA, nástupci fašistického Německa). Po mnoha válkách dojde k nastolení míru pod vládou Pseudotvůrců. Lidé si na chvíli „oddechnou“, ale nebude to trvat dlouho. Stále více se bude ukazovat pravá povaha vládců temnoty. Až bude situace zcela nesnesitelná a všichni, kdo tuto scénu pozorují, dostanou jednoznačnou odpověď na otázku: Jak by vypadal život beze Mne, vrátím se sem a ukončím toto dějství. Máte velkou výhodu oproti těm spícím, kteří netuší, co se tu odehrává a jsou zaslepeni pseudorealitou tohoto světa. Máte to nejcennější: pravdivé informace přímo od Stvořitele prvotního všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Nenechejte je ležet ladem, vezměte si je k srdci a šiřte je dle svých možností mezi další lidi. Za každou zachráněnou duši dostanete více, než můžete dostat od kohokoli zde, na planetě, která se propadá do pekel. Přísun fotonů, zvyšující vibrace obyvatel i prostředí bude pokračovat jen do času rozdělení lidstva, potom už by byl zničující pro většinu neprobuzených, což by znamenalo jejich předčasný odchod z těla, aniž by bylo odpovězeno na výše uvedenou otázku. Vše mám ve své moci, ale na každém z vás je, na kterou stranu polarity se vydáte, s kým chcete pokračovat ve svém životě.Citát a více:

❦ 15. kapitola - Doslovný význam Zjevení Ježíše Krista v Bibli - www.bozirodina.cz

 

❦ 16. kapitola - Třídění lidstva – www.bozirodina.cz


❦ 17. kapitola - Pomoc vesmírných lidí – www.bozirodina.cz


❦ 18. kapitola - Nanebevstoupení www.bozirodina.cz

 

❦ 31. kapitola - Událost = Varování – www.bozirodina.cz


❦ 32. kapitola - Příprava na rozdělení lidstva - www.bozirodina.cz

 

PO ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU!

 MULTIVERZÁLNÍ ARCHÍV - JEZERO OHNĚ A SÍRY

 Všechny trýznivé, strastiplné, bídné, ubohé, hnusné, ošklivé a ohavné zkušenosti, stavy a rozpoložení negativního stavu od doby jeho aktivace a dominance zůstanou na věky věků v té části univerzality povšechnosti, jež se ve Svaté bibli nazývá „jezero ohně a síry“, která přesně vymezuje zvláštní oblast ve Stvoření, která bude uchovávat všechna tyto výše popsané zkušenosti negativního stavu.

 

Jak si vzpomínáte, budou všechny zkušenosti negativního stavu – od samého okamžiku jeho aktivace až do samého posledního okamžiku jeho deaktivace – uloženy na věčnost v té části multiverzálního vědomí, kterou Biblí svatá nazývá JEZEREM OHNĚ A SÍRY. Měla-li by opět vyvstat otázka, jak by vypadal život, kdyby byl odvozen z jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista, pak by na ni okamžitě odpověděly zkušenosti a příklady, uložené v tom jezeře. To jezero se může pojímat jako multiverzální archiv, zkonstruovaný podle nejpokročilejšího technologického návrhu, který umožňuje jakémukoliv tazateli, aby ZNOVU PROŽIL odpověď způsobem nanejvýš živým, zobrazujícím a konkrétním, jako by byl sám částí toho života. Taková participace vzdáleně připomíná princip holografie – neexistuje lepší termín pro její popis – jenže v daleko pokročilejší formě, než jakou budou mít k dispozici lidští tvorové v budoucnosti. Jenže problémem je, že při vstupu do tohoto jezera – archivu by tazatel bez speciální ochrany nemohl tuto zkušenost přežít. Tím, že nová přirozenost Pána Ježíše Krista dovoluje každému, aby Jej/Ji prožil způsobem nanejvýš soukromým, intimním a osobním, bude tazatel vždy doprovázen k tomu jezeru Pánem Ježíšem Kristem jako štítem a ochráncem.

 

Kdyby Pán Ježíš Kristus neměl tuto novou přirozenost, zahrnující lidské tělo, jež bylo zfabrikováno z elementů negativního stavu, pak by ohnivé jezero – archiv - nevydrželo Jeho/Její přítomnost a shořelo by na popel ve zlomku vteřiny. V určitém nezvyklém smyslu je tento archiv živoucí entitou. Navždy a nadobro by tak mohly zmizet všechny cenné a hodnotné zkušenosti a příklady životního stylu negativního stavu. Nic by z nich nezbylo. V tom případě – jako výsledek té otázky – musel by negativní stav být aktivován zas a znovu. A to by bylo zbytečným mařením drahocenných životních energií. Avšak díky tomu, že zahrnuje ve Své Přirozenosti to tělo, může Pán Ježíš Kristus bezpečně vstoupit do toho jezera a skrze toto tělo může ochránit jak archiv, tak i tazatele před zkázou a smrtí. V tomto závažném smyslu má Nová přirozenost Pána Ježíše Krista nesmírný preventivní význam.

Citáty a více:

14.kapitola - DOSAH NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

NOVÉ  ZJEVENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

16.kapitola - KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.

HLAVNÍ  IDEJE  NOVÉHO  ZJEVENÍ

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

 

 

NENÍ JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ NA TÉTO PLANETĚ, KTERÉ BY NEBYLO OVLIVNĚNO, NEBO PŘÍMO VYTVOŘENO STRŮJCI NEGATIVNÍCH ENTIT

K pozemským náboženstvím se v dávce Božího slova na vysoké úrovni vracíme již poněkolikáté. Fungování křesťanství vůči Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, jako i vůči celému Stvoření, je dopodrobna uvedeno v první dávce Nového Zjevení (3. kapitola „Zrada křesťanství“). V pokračování výkladu o tomto tématu seznamujeme bytosti dál cestou druhé dávky Nového Zjevení, přenesené sem Mnou v těle Jany, a to v 5. kapitole „Náboženství na Zemi.“ Nyní přišel čas, abychom se na systém víry podívali všeobsáhleji a obecně si shrnuli charakterizující body pro jednotlivé víry, jež ovlivňují miliardy lidí a určují světový vývoj.

Pro začátek připomínám, že není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo ovlivněno nebo přímo vytvořeno strůjci negativních entit. Nejdříve se podívejme na to, jak vypadal vztah bytostí k jedinému Bohu před tzv. „Pádem“ - aktivací negativního stavu. Všechny sentietní entity tehdejší fáze historie Multivesmíru měly přímý a nezprostředkovaný vztah se Mnou. Ještě jako Nejvyšší jsem neměl/a v absolutní povšechnosti mužské tělo Ježíše a ženské tělo Jany, tudíž jsem byl vnímán spíše jako všudypřítomná energie, jíž skutečně jsem, ale nyní se každému mohu ukazovat v konkrétní podobě. Nebyly potřeba žádné systémy ortodoxní víry, takže nevznikaly falzifikace, nepravosti a pokrouceniny. Díky komunikaci se Stvořitelem vstupoval každý do svého nitra, kde dostal potřebné rady pro život v radosti a dostatku. Situace se zcela změnila v průběhu několika milionů let, kdy byla položena otázka, jak by to vypadalo bez Boha. Pseudotvůrci se svými poskoky krok za krokem zapouzdřili ducha těch, kdo se nacházeli pod jejich doménou. Těmito akty vznikal řízený sestup do příslušných úrovní zón vymístění, kde byli všichni uvedeni do speciálního modálního rozpoložení, aby cíleně zapomněli na svůj původ a propojení se Mnou. Nastalo vytvoření mnoha falešných pseudonáboženství ve všech oblastech pekel. Zaměříme se teď pouze na planetu Nula, jelikož popisovat vývoj na jiných planetách antivesmíru by bylo v této době zbytečné a nesrozumitelné.

Vývoj posledního lidského pokolení nastal vyšlechtěním jeskynního člověka, z něhož se stal homo sapiens, který má všechny předpoklady k tomu, aby mohl být v závěrečné fázi negativního stavu očipován a sloužil svým pánům. Tito tvorové se od počátku rodili a stále rodí do naprosté nevědomosti. Kvůli tomu je pro negativní entity velice snadné dosáhnout toho, aby daného jednotlivce zapojili do systému ovládacích programů a „krmili“ ho po celý život nepravdami. Do toho se samozřejmě počítá vlivný systém falešného obrazu náboženství, které obsahují jen malé střípky pravdy, jakou naleznete v Pravém Stvoření. Všechny do jednoho se klaní Pseudotvůrcům, tedy Satanovi, temné straně. Věřící v drtivé většině nevědí, o co tady jde, proto jsou snadno zneužitelní duchovními vůdci všech druhů.

Když se vrátíme o několik tisíc let zpátky do minulosti, zjistíme, že první přírodní národy vzývaly přírodní božstva. Zmiňuji, že vše, co má za účel uctívání čehokoli, jen ne Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího), je zcestné a falešné. Vládcům zóny vymístění se pro začátek povedlo, že si poslední lidské pokolení zcestně uvědomilo své propojení s přírodou a živly. To by samozřejmě bylo v pořádku, jako je tomu v pozitivním stavu, jenže tam nikdo zevními způsoby neuctívá nic vnějšího. Když se Pseudotvůrcům podařilo, aby se lidští tvorové řídili vnějšími, nikoli duchovními věcmi, bylo docíleno události, na které mohli dále stavět, a to je ta, že si lidé začali vysvětlovat život a jeho zákonitosti fyzickými, přírodními, hmatatelnými a později vědeckými způsoby. Duchovní principy byly zcela popřeny. V další etapě člověčenstva se k těmto principům pozemšťané vrátili, ale způsobem, který vyhovoval jeho stvořitelům. K tomu se vrátíme při popisu hlavních náboženství.

Nejen v Sumerské civilizaci, Mezopotámii, Číně, Starém Egyptě, Řecku a Římě se přímo angažovali stvořitelé lidské rasy. O způsobech řízení lidstva jsme již informovali Novým Zjevením od Boží rodiny prostřednictvím 28. kapitoly: „Historie lidstva na Nule pod vládou Pseudotvůrců.“ Protože měli před inkarnací Nejvyššího v podobě Ježíše Krista nebývale velké schopnosti, mohli vstupovat se svými věrnými spolupracovníky (drakoniánské a ještěrčí rasy, šediváci, donedávna také Annunaki, kteří posléze konvertovali ke světlu) do lidských těl, aby v podobě faraónů, císařů, králů, kněžích a dalších svazovali celé národy a jeho obyvatele do nepřátelských spárů. Vystavěli si svou moc na strachu, bezmezném uctívání a oddanosti pod hrozbou trestů. Prohlašovali se za bohy, neboť tomu holdovali a až do dnešních dnů se tímto způsobem vysmívají jedinému absolutnímu Bohu Pánu Ježíši Kristu. Jejich koncept uctívání, který mimochodem nenajdete v pozitivním stavu, protože žádné uctívání po nikom nežádám, se stal základem toho, co mělo teprve přijít, tj. vytvoření důmyslně propracovaných náboženských systémů, které přetrvaly dodnes. Předvídaje, že přijde někdo, kdo bude pověřen a vyslán přímo Mnou na jejich území, s cílem odhalit skutečnost, započali horlivě konstruovat rozporuplné systémy víry, aby byl svět ještě více uveden do chaosu v tom, co je správné a co ne. Důležitou složkou jejich počínání před příchodem křesťanství byl vznik hinduismu a buddhismu.

Hinduismus je jedním z mnoha směrů, jehož učení je postaveno na uctívání hned několika bohů - např. Brahmy, Višnua a Šivy. V Novém Zjevení jsme vám odhalili důležitou pravdu o Pseudotvůrcích: Vystupovali pod různými jmény jako bohové na všech kontinentech této planety. Mezi nejznámější patří Zeus, Šiva, Quetzalcoatl, Jehova... Z toho tedy jasně vyplývá, že se nejen postavili za vznik náboženství, jež po čas dějin řídili, ale byli to právě oni, kteří se nechali vyobrazit v podobě rozličných bohů, které teď vzývají miliardy nevědoucích lidí. Do popředí se dostaly svaté knihy, jež sem přinesli různí proroci. Ne všichni, ale naprostá většina z nich byli vyslanci pekel, jenž sepsali rádoby „svaté“ texty do ucelených knih, a tyto knihy nadále rozvíjely růst daného systému, který vznikl na předem určeném území. „Svaté“ texty též sloužily po odchodu původců negativního stavu z této planety k zachování hlavních idejí jejich pseudonáboženství. Ještě v dalekém předstihu před zrozením Ježíše vytvořili buddhismus, který odvádí zbloudilé duše ještě dál od jediného pravého Zdroje všeho života. Judaismus je už naopak tvořen na konceptu uctívání jednoho konkrétního Boha, ale tento „Bůh“ je trestající, ziskuchtivý, nevyrovnaný a jako diktátor nakazuje svým následovníkům různá přikázání a omezení, bez jejichž dodržování nejste hodni jít do nebe. Chtěli byste mít takového Boha?

Když jsem se zrodil do těla Ježíše Krista, činil jsem tak z nekonečné lásky ke všem bytostem ve Stvoření. Věděl jsem, že ve světě pod vládou Zlého nebudu přijímán téměř nikým, naopak budu obviňován ze všech možných i nemožných věcí. Naslouchalo mi jen „několik“ lidí, kteří byli schopni uvěřit Boží pravdě srdcem, nikoli na základě vnějších činů. Ti z vás, kteří nečetli Nové Zjevení, nemohou plně pochopit, proč jsem se jako absolutní Stvořitel všeho a všech musel v relativní podobě inkarnovat před více než 2000 lety do lidského těla, projít si během 33letého života mnoha zkušenostmi se životem zde, abych pak byl ukřižován (samozřejmě dle dokonalého plánu) a posléze mohl vstoupit do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce, aby už nadále nemohli přímo zasahovat do vývoje lidstva. Dopad Mého zrození na planetu Nula byl obrovský, neboť to byla nejdůležitější událost dějin Multivesmíru. Kdybych nepodnikl přesně ty kroky, jaké jsem podnikl, Stvoření by podlehlo záhubě negativním stavem. Ještě před Mojí inkarnací do zóny vymístění začínal negativní stav ohrožovat první oblasti nebes, a nedlouho na to by převládl nad stavem pozitivním. Jako Ježíš Kristus jsem učil pravdu Nejvyššího přizpůsobenou na míru obyvatelům tehdejší doby. Moje učení vycházelo z jednoho velmi důležitého, univerzálního a věčně platného faktu, který byste si měli navždy pamatovat: Pravého Boha nenajdete v organizovaných náboženstvích všeho druhu, u náboženských autorit, v kostelech, někde venku mimo vás, ale jen a pouze ve svém nitru, duchovním srdci, sami v sobě, neboť Já jsem vaší věčnou a nedílnou součástí a vy jste naopak Mnou. Všichni jsme jeden celek, jedno Boží tělo, rozdělené na nekonečno sebeuvědomělých bytostí, které ve své svobodě tvoří a udržují duchovní, intermediální a přírodní světy Multivesmíru.

Nikdy jsem nikoho nepodněcoval k vytvoření náboženství, jehož následovníci jsou drženi ve strachu, nejistotě, či dezinformacích a dalších s ním spojených věcech. Věřící mají často strach a podceňují sami sebe, takže Mne necítí nebo nechtějí cítit ve svém srdci, které by jinak bylo zbaveno oněch záporných vlivů. Toho jsou si dobře od počátku vědomy zlé entity, které pokračují v ohlupování stáda, aby ještě více zabředlo do jejich ovládací sítě. Jelikož jsem byl již před 2000 lety jejich úhlavním nepřítelem č. 1, vymysleli pekelný plán, kterým bylo vytvoření církve. Zneužili a převrátili Mé učení o tom, že není třeba žádného modlářství. Dopustili se jednoho z největších zločinů v tomto experimentu, poněvadž ten, kdo byl poslán na Nulu, mluvil nejvyšší osvobozující pravdu s cílem pozdější konečné eliminace všech zel a nepravd, byl Pseudotvůrci ve svém odkazu zneužit k vytvoření jednoho velkého světového náboženství, jehož vliv neměl obdoby. Tím bylo křesťanství. Vše se děje na základě Mého svolení a dovolení, není nic, co bych dopředu nevěděl či nepředvídal. Protože jsem absolutní, vím, jak se věci stanou i nestanou na celou věčnost dopředu. Ze všemohoucí pozice jsem tedy dobře věděl, že se Zlý chopí příležitosti překroutit učení Ježíše, tudíž jsem s předstihem vytvořil podmínky pro vznik pravého Božího slova, které bude napsáno v duchovním jazyce, aby nemohlo dojít k jeho překroucení. To, o čem zde mluvím, je Nový zákon. Drtivá většina lidských bytostí má při čtení Bible problém rozlišit pravé Boží slovo od toho satanského, které většinově obsahuje Starý zákon (má původ jak démonský, tak andělský). Jen velice malá tisícina lidí v hrubohmotných tělech pak chápe význam jednotlivých pasáží z Nového zákona, který má hluboký duchovní význam, jež je souvstažný s koexistencí negativního stavu vedle pozitivního a všech věcech spojených s odehráváním dějů v tomto cyklu času. Nový zákon, jak už jsem řekl, je psaný duchovním jazykem, aby nedošlo k jeho zamoření nepravdami, a proto brát doslovně jeho slova nemá žádný smysl. V ucelené podobě i s vysvětlením je doslovný význam jeho pasáží opět uveden v knihách Nového Zjevení od Petra D. Francucha. Nový zákon byl po celou dobu jeho existence cenzurován, tisíce slov bylo vypuštěno, ale nikdy nemohl být jeho pravý duchovní význam překroucen a zkomolen. Je jedno, kolik lidí na této planetě chápe nebo nechápe význam pasáží, důležité je, že jsou zde přítomny skutečné svaté texty, co tvoří nezkomolenou podstatu pravdy o zlech a nepravdách, jakožto i o dějích budoucích. S tím nemohly zlé entity nic dělat, proto alespoň vtěsnaly Starý zákon vedle Nového a dále pokračovaly v úsilí budování církve, jež neměla a nemá pozitivní rysy. Aby toho nebylo málo, vznikl o pár století později islám, jehož důsledky se více než kdy předtím dostavují v současné době.

Vznikaly papežské úřady, jedno centralizované sídlo ve Vatikánu, tisíce příkazů, zákonů a nakázání, nedlouho poté se začaly stavět kostely nejen po Evropě. Od středověku se prohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými vírami, proto vznikaly války, boje o území, křížové výpravy a další. Od středověku církev ovládala v podstatě všechny oblasti lidského života, přičemž lidé byli neustále strašeni věčným zatracením, pokud budou hřešit, na pořad dne se dostavil opět jeden zlý Bůh, jehož zcela vymyšlené duchovní principy přesně vyhovovaly těm, kteří za vznikem toho všeho stáli.

Když se dostavila na řadu renesance a humanismus, mohlo to nejprve vypadat, že nastává obroda k větší lidské svobodě. Nic nebylo dále od pravdy. Humanismus se sice zabýval člověkem samotným a bral ho jako individualitu, která dokáže samostatně myslet bez ohledu na nebeské mocnosti, dokáže si užívat život a vyjadřovat své pocity a myšlenky na plno. Jenže jako vše, i toto směřovalo k růstu negativního stavu, protože humanismus bral většinově ohled jen na pěstování svého ega (z pravého duchovního pohledu), nesnažil se o obnovení dávno zapomenutého vcházení do nitra a o hledání Boha ve svém srdci, naopak prohlašoval člověka jako tvora převyšujícího vše stvořené i nestvořené. To nahrávalo k pozdějšímu vzniku ateismu. Všímáte si dalšího rozkolu už v tak rozděleném světě? Za nitky za oponou tahali aktéři celého dějství, kteří po tom, co jsem je uvěznil na neznámém místě, nemohli na Nule působit přímo, pouze prostřednictvím svých zástupců, jak tomu bude až do jejich Druhého příchodu.

Po rozšíření ateismu a zneužití Darwinovy evoluční teorie bylo dokonáno plánované rozštěpení světa na tisíce kousků, jehož obyvatelé nenacházeli společnou cestu k vývoji a jednotě. Pseudotvůrci namísto toho mohli své ovce, jež nevěřili už ani ve falešná náboženství, ovládat prostřednictvím vědeckých, politických, hudebních, mainstreamových a dalších autorit, aby tu druhou dosud věřící půlku populace mohli definitivně svázat skrze papeže (kteří byli mimochodem všichni z pekel) a další vůdce. Tímto se již dostáváme do současné doby.

Jak mnozí z vás vědí, elity se svými pány z Nibiru, kteří se za pár let opět ujmou vlády nad lidstvem, připravují největší podvod v jeho dějinách - vytvoření umělého holografického obrazu Ježíše na obloze, který bude viděn ze všech koutů světa. Tím chytnou do pasti zejména věřící křesťany, ale i ostatní, kteří neprohlédnou jejich lest. Opakuji, že toto vše se odehraje až po převibrování/přemístění pozitivní části pozemšťanů do 5. dimenze Pravého Stvoření, takže vy, světelní spolupracovníci, nemusíte mít obavy z ničeho. Až po této události může na krátko vyhrát negativní stav v této realitě. Holografický obraz bude sloužit k vytvoření jednoho celosvětového náboženství, které sjednotí všechny dosavadní víry pod jednu střechu. Souběžně s tím bude jeden z Pseudotvůrců v lidském těle s podobou Ježíše Krista kázat libozvučná slova, jež zmatou všechny zbloudilce. Jeho obraz bude na veřejných prostranstvích, v médiích, všude, neboť bude oslavován jako skutečný Bůh. Falešný Druhý příchod Krista přijmout takřka všichni, dokonce i ti, od kterých by se to nejméně čekalo. Proč? Protože Antikrist vyřeší všechny dosavadní problémy světa, jak kulturní, tak ekonomické, válečné, rasové, přírodní i jiné. Temná strana za pomoci technologických a mentálních dovedností obalamutí duše, které budou plesat nad zázraky, jež vykoná vlk v rouše beránčím se skrytou ještěrčí podstatou před zraky milionů přihlížejících, vrhajících se do jejich náruče. Uvědomte si, prosím, že se to bude odehrávat pouze na základě vnějších činů, neboť lidé s nízkými vibracemi nemají schopnost vyciťovat srdcem. Negativní stav funguje pouze na základě vnějších činů. Zároveň si uvědomte, že pravý Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá na všech úrovních od roku 1957, kdy jsem se sem podruhé zrodil tentokrát do ženského těla, a bude probíhat až do eliminace stavu zel a nepravd. Jde o postupný proces a nemá mnoho společného s plynutím lineárního času.

Na chvíli zavládne na planetě falešný mír, ale to jen proto, aby došlo k celkovému zklidnění situace. Nový řád pak přinese očipování a totalitu, kdy se z lidí stanou ovládané loutky bez svobodné vůle. Co se bude dít po příchodu božích odpůrců nelze v této době sdělit, jelikož nikdo přesně nemůže znát chronologický vývoj kvalitativně i kvantitativně, navíc to není ani cílem tohoto Sdělení Pána Ježíše Krista.

Na závěr vám obecně připomenu současný stav církve. Roku 2013 byl na papežský stolec dosazen papež František, který je úplně posledním papežem v historii, po němž přijde zmiňovaný Antikrist (v pravém duchovním smyslu se používá výraz Antikrista pro každého, kdo spolupracuje s temnotou). František postupně připravuje půdu pro Pseudotvůrce a má od nich přesně zadané úkoly, takže ví, jak má konat. Je vhodné jmenovat např. sjednocování všech náboženství, podporování politických a ekonomických elit, doporučování čipů pro lidi v zájmu pohodlnosti, dále pak otevřeně mluví o řízené imigraci z muslimských zemí jako o řešení, neštítí se odsuzovat pravý odkaz mesiáše (viz. přirovnání Ježíše k Islámskému státu) a jeho původní učení. V dalších letech přibude takových výroků nejen od papeže, ale od většiny vrcholných politiků sloužících temné straně, neboť ta se již delší dobu nesnaží před spícími občany skrývat, naopak odhaluje čím dál tím více plánů na konečné zotročení lidstva, což souvisí také s odkrytím šeredné podstaty negativního stavu, jež bude odhalena při jeho eliminaci na konci tohoto zkráceného cyklu času.

Možná jste čekali, že v tomto dílu Sdělení budu více do detailu mluvit o jednotlivých náboženství, vírách, sektách, kultech, doktrínách apod., jenže tady více než kde jinde platí, že úkolem této dávky Božího slova nebylo a ani nebude zacházet příliš do detailů, aby si každý mohl udělat svůj obraz a náhled na divadlo negativního stavu. Pravdivých informací najdete víc než dost, stačí si vybrat a přicházet k nim intuicí, díky čemuž se nemusíte obávat, že by jste se v současném složitém dění světa přestali orientovat a nakonec se v něm ztratili. Každý čte informace jemu ušité na míru, přičemž jsou do něj zasévána semínka pravdy, které dříve či později vyklíčí. Ne každý zatím ve své duši uchovává zemi úrodnou a vlahou, avšak jednou i ten nejsušší jedinec, co není schopen přijmout ani ten nejzákladnější stupeň životně důležitých informací, bude zalit Láskou Pána Ježíše Krista, díky níž v něm semínka vyklíčí v pravý čas.

 

Váš Pán Ježíš Kristus

Doba Konce ( AA Rafael )

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=255330468175695&id=100010962309357

 

www.bozirodina.cz

 

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htmLIDSTVO JE ODDĚLENO ODE MNE, BOHA, PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A OD OSTATNÍCH VE STVOŘENÍ, ŽIJE V IZOLACI KVŮLI EXPERIMENTU A SVÝM VOLBÁM


Toto téma spojuje všechny knihy, kapitoly a texty obou dávek Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, jakožto i další svaté slovo, jež diktuji vybraným vysoce vyspělým bytostem v tělech. Všeobsáhlé multiverzální Boží slovo jsem poskytl (a stále poskytuji) všem relativním bytostem ve Stvoření, aby se v pravý čas každý mohl dovědět okolnosti minulého, současného a budoucího životního dějství. Daly by se napsat další mnohá pokračování, ale to nejdůležitější z důležitého bylo již zjeveno skrze Petra D. Francucha, jenž zde vykonal své poslání na 100 %, napsal stovky stránek nejvyšší pravdy, kvůli jejímuž předání zde působil. V tomto sdělení již nebudu opakovat to, co stojí na pravém místě někde jinde, ale více se zaměřím na strukturu separovaného lidstva, které žije v izolaci od všeho a všech jako utržená a postupně vadnoucí květina ve váze, jíž se už ani té vody nedostává.

Aktivace negativního stavu byl velice složitý proces, na jehož konci vznikl finální produkt - pravý lidský život, který se svým nezvyklým a nebezpečným počínáním vymyká všemu, co kdy bylo a bude existovat. Pozemšťané od dob jeskynního člověka, kdy započala poslední éra člověčenstva, zobrazují výsledky a následky, jaké je to žít beze Mne a duchovních zákonů. Díky živé ilustraci, jež bude po současném cyklu času uložena v multiverzalitě povšechnosti (jezero ohně a síry) na věčnost, budou všechny nově vzniklé sentientní bytosti, které budou mít absenci života v zóně vymístění, moci zakusit díky zákonu svobodné volby všechny možnosti stavu zel a nepravd v tomto „virtuálním“ archivu pod Mou ochranou, aby vyčlenily myšlenku porušování Božích zákonů ze své mysli a tento stav bytí si nezvolily jako za jediný správný. Vstoupením do archivu s sebou bude každý nést možnost zvolit si kdysi uloženou cestu jedince pobývajícího v negativním stavu. Zvolená cesta se posléze prožije tak, jak se zakoušela v době zalidněné zóny vymístění. Tímto všem chci říct, že vaše prožitá bolest, strádání a vše vytrpěné slouží tomu nejvyššímu cíli, dobru, prospěchu a životu Multivesmíru. Bez vás, kdo jste se z lásky inkarnovali z pozitivního stavu do pekel a zejména na planetu Nula, by nemohla v novém cyklu času plně rozkvést skutečnost nové kvality plnosti pravého života pozitivního stavu. Nikdo si do té chvíle nebude moci ani okrajově představit, jaká neskonalá nádhera je pro vás přichystána. Opakuji, že tento zcela nový druh života, uvolněný z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, se od počátku Stvoření nikdy nežil.

Mnozí z Mých nejbližších spolupracovníků si každý den stěžuje, že musí vláčet onen těžký kříž, přičemž prohlašují, že zde již být nemusí a trpí i za ty, kteří toto vše způsobují. Díky systému ovládání, nedokonalým tělům a „matrixové“ realitě mají tendence lidé z vyšších dimenzí zde na Nule obviňovat Mne, absolutního a dokonalého Boha ze svých strastí, problémů, pádů a všeho možného. O tomto paradoxu jsem už mluvil, nicméně se k tomu ještě znovu vrátím na více místech. Především je dobré si být každým okamžikem vědom toho, že Já, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus nestojím za původem negativního stavu, neschvaluji ho, ale pouze ho toleruji a ze svého bezpodmínečného milosrdenství podstupuji dlouhý proces vzestoupení z bažiny antivesmíru do Pravého Stvoření s vámi, a to již podruhé. Možná namítáte, že jako absolutní jsem mohl poskytnout existenciální otázku života bez Boha ihned, v jednom okamžiku, bez přítomnosti všeho, kvůli čemu se toto divadlo odehrává. Nemohl. Copak nechápete, že Sám/Sama dodržuji vlastní duchovní zákony? Z toho plyne i mnoho důvodů, z nichž ty hlavní vyjmenuji. Nemohl jsem ze své absolutní pozice poskytnout odpověď na otázku, neboť:

- V absolutním stavu absolutního dobra, lásky a všech pozitivních elementů nebyly a nikdy nebudou přítomny prvky negativního stavu, tudíž není ani odpovědi na tuto otázku v Boží povšechnosti, která ji neobsahuje.
- Dle zákona svobodné volby si musely tázající bytosti, pozdější aktivátoři zel a nepravd odpovědět sami, zkušenostně a zcela svobodně a po svém, nikdo jiný to za ně udělat nemohl, a to ani Nejvyšší. Odpověď byla zcela neznámá, proto byla učiněna dohoda mezi Mnou a pozdějšími Pseudotvůrci, která mj. obsahovala, že si na ní odpoví sami; pod jejich doménu se dostanou jen ti, kteří se sami tak rozhodli odmítnout lásku; budou učiněny kroky k eliminaci zel a nepravd a negativní stav nepřesáhne rámec jednoho cyklu času.
- V opačném případě, kdybych svobodnou volbou nedal možnost Pseudotvůrcům nechat se vymístit z nebes a odpovídat jejich kroky na závažnou otázku, Multivesmír by zanikl.

Nic ze zóny vymístění, jež je v nynějšku obydlená sentientními formami života, jsem před svou první inkarnací do těla Ježíše Krista neobsahoval, ani jsem nemohl usměrnit její vývoj ku prospěchu pozitivního stavu, protože nebyla pod Mojí vládou. Až poté, co se odehrálo ukřižování a Moje vstoupení do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce a získal mnohé zkušenosti s tímto mrtvým životem, jsem očistil negativní elementy na prvky pravého života a včlenil je do absolutního stavu. Tímto krokem, kdy nastala fúze Ježíše Krista s Nejvyšším, jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem se zcela Novou přirozeností, díky níž jsem už mohl řídit tento „odpadkový koš Multivesmíru“, usměrnit jeho vývoj ku prospěchu celku, zjevovat se pekelným členům ve své lidské podobě a dát jim stálou možnost konvertovat do pozitivního stavu. Tato možnost až do konce 80. let 20. století (dle pozemských měřítek) kromě výjimek neexistovala. To už však probíhal a stále probíhá Druhý příchod Pána Ježíše Krista, jenž začal Mým druhým zrozením do ženského těla Jany Kyslíkové, s níž budeme na Nové Zemi tvořit pár, Boží rodinu a mít dvě děti, dívku a chlapce, kteří budou též přímými vtěleními Pána Ježíše Krista v relativní podobě. Kdybych mohl postupovat jinak, udělal bych to, avšak cesta k docílení Nové přirozenosti byla jedinou možností, jak docílit přežití a daru spasení pro všechny zúčastněné. Musel jsem postupovat ze vnějšku do nitra, čili cesta první inkarnace započala v nejzevněšjím a nejvenkovatějším stupni antivesmíru - v přírodním světě zfabrikované reality planety Země/Nula, a byla skončena v nejniternější úrovni pekel.

Lidstvo je odděleno ode Mne a od ostatních ve Stvoření v nezvyklé pozici mezi pekly a nebesy. Jen v této nezvykle vyšinuté pozici 0, jež nemá obdoby, lze docílit možnosti inkarnací z obou směrů duality, jak z pozice minusových, tak plusových. Dobře víte, že mezi vámi jsou bytosti z nižších i vyšších dimenzí a též praví lidští tvorové, jejichž duše byla stvořena při sexuálním styku rodičů ve speciální oblasti intermediálního (zprostředkujícího) světa. Smíšeninou sentientního a nesentientního života se tak všem jasně ukazuje, že vznik života je možný i při použití neduchovních principů, kdy sami jeho tvůrci jsou vědomě či nevědomě v jistém rozpoložení arogance vůči Zdroji života. Na Nule jste v tak extrémní izolaci, že si to ani nedokážete představit. Po miliony let je Gaia ve třetí dimenzionalitě separována od zbytku okolních civilizací, její obyvatelé se takříkajíc nemohou hnout z místa, poněvadž jejich zfabrikovaná těla mají velice slabé, v podstatě žádné schopnosti. Jen cesta do obchodu jim zabere mnoho času, myšlenky se ve hmotě projevují velice pomalu, aby dosáhli svých cílů (ať už jsou jakékoliv), tak musí proto vykonat obrovskou dřinu, při tom všem „bojují“ s různými výzvami a nástrahami jejich okolí. Když chtějí navštívit místo na opačném konci světa, přemisťují se letouny, které jsou ve srovnání např. s vesmírnými loděmi Plejáďanů těžkopádné, primitivní a zaostalé. Elity však mají již dlouhou dobu nesmírně vyspělejší technologie všeho druhu od mimozemských entit z antivesmíru, s nimiž spolupracuje stínová vláda desetiletí. Za „odměnu“ tajná vláda dává těmto entitám povolení unášet občany do svých UFO, kde jsou podrobeni bolestivému testování a vyšetření, mnohdy je jim vpraven do těla čip (to provádějí např. Reticuliáni ze souhvězdí Zeta Reticuli a mnozí další). Přítomnost utajovaných technologií se týká samozřejmě i cestovních prostředků, s jejichž antigravitačními loděmi se lze za pár desítek vteřin dostat na Měsíc a na okraj sluneční soustavy. Nevědomým lidem je namlouváno, že po vesmíru se v současnosti zatím dá cestovat jen raketami a sondami. Nic není dále od pravdy, jak jsem právě sdělil. Vybraní zasvěcenci se přemisťují kromě vesmírných lodí i multidimenzionálními branami téměř kdekoli v antivesmíru, což je věcí již dříve odhalenou.

Okolní podmínky lidských tvorů podporující život jsou velice omezené, životní prostředí jakbysmet. Jejich těla musí dýchat vzduch s poměrem kyslík 21% a dusík 78% a jedním procentem vzácných plynů. Jak se poměr vzduchu začíná měnit, mozek již nedostává hnací sílu pro své fungování a tělo vypovídá službu, načež může i umřít. Umřít může samozřejmě velice snadno a rychle i jinak, pokud se podmínky změní. Tělo pozemských tvorů potřebuje optimální teplotu, tlak, vzduch, žádá též pravidelnou péči častým zbavováním nečistot, produkuje odpadní látky, musí se vyživovat pravidelným pitným režimem a vhodným jídlem. Když se mu něco z toho nedostává, opět chřadne. Může též různými způsoby onemocnět, což nahrává systému, který vymýšlí nové nemoci a zároveň poskytuje chemické léky na jejich léčení, jež v drtivé většině způsobují pacientovi přísun jedovatých a nebezpečných látek do těla, aby byl časem ještě více nemocný a lépe ovladatelný. Toto je jen úzké spektrum důsledků života v oddělení ode Mne a ostatních, které obyvatelé vyšších dimenzí vůbec neznají. Tímto nebezpečným a zvráceným způsobem života žijí obyvatelé zóny vymístění, všichni ze svobodné volby, většina nevědomě, domnívajíce se tak, že toto je jediný správný a možný životní styl. Pozemšťané také považují tento život za jediný možný, většinou si vůbec nepřipouštějí život někde jinde, věří jen pseudovědě a jejím výsledkům bádání. Pokud by snad měli být schopni uvěřit v něco duchovního, pak žádají konkrétní a hmatatelné důkazy. Na to se ti, kteří zůstanou po rozdělení lidstva v této realitě, nachytají, neboť tzv. „Project Bluebeam“ vytvoří na nebi hologafický obraz Ježíše se zvukovou kulisou. Téměř každý přijme falešný obraz za svůj a pak už bude slepě poslouchat příkazy falešných mesiášů a bohů, Pseudotvůrců.

Tato vyšinutá kosmická pozice planety Nula je dovolena za účelem konečného manifestování negativního stavu při jeho krátkém pseudovítězství. Připomínám, že pouze tady byl aktivován a bude i ukončen. Kdo nečetl první dávku Nového Zjevení, nemůže pochopit tyto závažné duchovní věci. Až bude celé dramatické dějství skončeno, všichni si oddechnou. Nastanou nové aspekty poznávání, protože tehdy se uskuteční propojení všech dimenzí a vytvoří se stálé duchovní mosty mezi jimi a jejími obyvateli. Už nebude žádná izolace, separace, oddělení a rozdělení, nýbrž společná krása životního sdílení, spojitost, propojení a jednota.

Nyní si ve stručnosti uvedeme hlavní body fungování pseudosystému negativního stavu na obyvatele antivesmíru:

1) Zlé bytosti jsou stavěny tak, aby při jejich inkarnacích sbíraly další a další variace zel, a tak si do sebe zabudovávaly nový stupeň negativity, který se projevuje tím, že po nesčetných inkarnacích v různých oblastech na planetách v antivesmíru, jsou schopny překročit do dalšího stupně pekel, jenž je ještě více vzdálen pozitivnímu stavu. Když ony bytosti vstupují do vyšší dimenze zóny vymístění, z pohledu domény Pseudotvůrců stoupají, z pohledu Pravého stvoření sestupují dolů. Ať se to ale znovu připomene: Každá bytost, co spadla do zóny vymístění, má nyní všechny prostředky a posléze i podporu Pána Ježíše Krista konvertovat postupem času do zóny umístění. Ve skutečnosti i ti, kteří si na první pohled libují v životě v nelásce, se nachází ve stavu neustálého strachu a nejistoty, utíkajíce při tom před Mou všeprostupující láskou, díky níž přežívají. Ale proč utíkat před Láskou a schovávat se přede Mnou, když jsem jejich nedílnou součástí? Za aktivace negativního stavu jsou ve jsoucnu a bytí možné různé šílenosti. I ty nejhorší bytosti mají zachovanou možnost změnit se. Toto je absolutně platný zákon pro tento časový cyklus.

2) Mnohým entitám je dovoleno inkarnovat se na planetu Nula, jež je jediným styčným bodem mezi dobrem a zlem, kde je její obyvatelstvo v této 3. dimenzi vystaveno jak vlivům negativním, tak pozitivním, a jsou zde vtěleny duše z pekel, nebes a praví lidští tvorové (většina). Bytosti pocházející z vyšších dimenzí antivesmíru najdete na postu nejvyšších politických funkcí, mohou to být ředitelé nadnárodních korporací, generálové, lídři, miliardáři, ale i na první pohled „nenápadní“ jedinci, se kterými i vy denně přicházíte do styku, ač netušíte jejich původ. Ti, co mají původ v nejvyšších dimenzích „odpadkového koše Multivesmíru“, jsou ti nejtajnější spiklenci, kteří řídí tento svět, čili nejvlivnější rodiny světa, rozvětvené do mnoha lóží po všech kontinentech, účastnicí se krvavých rituálů, vyvolávající umělé konflikty, tisknoucí umělé peníze, vysávající národy ekonomicky i jinak, mající na svědomí smrt miliónů lidí. Na tomto světě se cítí jako ryba ve vodě, na rozdíl od andělů, kteří se zde často právem cítí jako cizinci. Na našich stránkách není třeba uvádět konkrétní jména rodin a organizací, které za tím vším stojí, neboť kdo hledá, ten najde.

3) Zcela odlišná je situace u těch, kteří mají původ v pozitivním stavu Multivesmíru, ale vlastními činy, postoji, myšlenkami a volbami se odvrátili od Mojí bezpodmínečné lásky. Než se sem ze svobodné volby inkarnovali, aby pomohli při transformaci v důležité době vzestupu, byli seznámeni s podmínkami jejich pozemské mise a s riziky, která obnášejí život na nepřátelském území s vědomím, že budou mít po celou dobu pomocnou ruku a vedení, ale díky volbě výběru se budou potýkat s rizikem, že mohou spadnout do zóny vymístění. Ti, kteří se přetransformují v bytost, která se odvrátila od pravých duchovních principů, po smrti fyzického těla nově žijí pseudoživot v peklech. Tento druh bytostí bohužel trpí ze všech nejvíce, neboť se jim vybaví vzpomínky na život v nebi, který ale ztratily, a teď se potýkají se svými následky voleb v prostředí, jež neodpovídá jejich původním preferencím. Zóna vymístění naštěstí není v aktivním módu věčně, proto už po několikáté opakuji, že utrpení kohokoli se tak jako tak spolu s koncem experimentu blíží ke svému konci, ač se to z pohledu lineárního plynutí času může zdát jako věčnost. Ještě je nutno podotknout, že vlivem nátlaků druhé strany a ega bombardovaného ovládacími programy, mají i nejbližší spolupracovníci Pána Ježíše Krista tendence ze stavu svých životních problémů obviňovat přímo Mne, přitom to je právě naopak. Každý je strůjcem svého štěstí i neštěstí. Kdo požádá věčného rodiče všeho a všech o pomoc, bude zbaven nedostatku a problémů po všech stránkách.

4) Praví lidští tvorové se na základě odžitého života odebírají buď do pekel, anebo do Pravého Stvoření v závislosti na tom, jaké měly po čas pobytu na Nule myšlenky a postoje, zda se nechali inspirovat pozitivními vzory či nikoliv. Jako vše, i jejich odchod do duchovního světa se odehrává na základě vibrací a preferencí.

V závěru vám sdělím některé informace o působení Boží mise, vyjádřím se k duchovní pravdě a připomenu neuspokojivost bytí v oddělenosti.

Důvod, proč nechce temná strana za žádnou cenu dělat “reklamu“ Mým nejbližším spolupracovníkům našeho Týmu Boží rodiny na Zemi/Nule, je ten, že pokud by nás měla oslovit média, postupně by se rozšířil nejvyšší stupeň pravdy ode Mne do všech koutů světa a vstoupil by do podvědomí drtivé většiny planetárního obyvatelstva. Nikdo z poskoků nízkých entit by pak nedokázal zabránit šíření Božího slova, jež by se blahodárně a osvobozujíce rozlévalo po všech kontinentech. Kdyby tomuto aktu mělo skutečně být, experiment mrtvého života by záhy skončil a vše, co se prožilo v aktuálním časovém cyklu, by bylo vskutku k ničemu. Proto až do samého rozdělení lidstva budou pozemské i nadpozemské elity hrát mrtvé brouky, aby působení Boží mise a druhé přímé inkarnace Pána Ježíše Krista poznal co nejmenší počet lidí. Posléze odstraní i náš světelný odkaz. Vládci zóny vymístění naproti tomu prezentují a budou prezentovat náboženské autority, samozvané duchovní vůdce, guru a další podobně orientované lidi pocházející z pekel i na veřejných prostranstvích, aby vytěsnili ze srdcí všech i ta nejmenší zrníčka pravdy od pravého Boha. Jejich úsilí narušovat Můj plán na vyvedení části lidstva do Pravého Stvoření se na opačném konci spektra projevuje tak, že v nemálo případech skutečně prezentují např. v médiích některé skutečné pracovníky světla, ale to jen za účelem jejich potupy, zpochybnění jejich práce a výsměchu. Jako příklad z České republiky zde uvedu Kateřinu Pondělíčkovou, která se prezentuje jako inkarnace archanděla Uriela. Situace je složitější, poněvadž přímá inkarnace daného archanděla je vždy jen jedna, a tou ona není, avšak skutečně je součástí multidimenzionální bytosti Uriela, zjednodušenými slovy je jeho „nižším Já.“ Bylo jí však sděleno, že ona je přímo touto vysoce vyspělou duchovní bytostí z 11. dimenze. To je kvůli tomu, aby mohla své poslání plnit snadněji a lépe. Vše se děje na základě předešlé dohody každého mezi vámi a Mnou, než se inkarnujete na tuto planetu. Ona předává nižší stupeň duchovní pravdy, aby dle Mého plánu oslovila co největší počet duchovně hledajících, kteří zatím nejsou schopni přijímat nejvyšší stupeň pravdy přinášený Boží rodinou, o níž navíc většina nemá ani ponětí. Každý se zajímá o informace ladící s jeho úrovní a vyspělostí, jelikož každý prochází zdejším životem a vývojem jinak. Nezáleží na tom, kolik lidí bude vědět o naší přítomnosti a o Bohyni Janě, nýbrž záleží pouze na svých vibracích lásky, což je jediná vstupenka do 5. dimenze. Opět platí, že každou informaci máte vyciťovat srdcem, ne mozkem bombardovaným ovládacími programy. Díky falešným směrům, ale i kvůli zmiňovanému zesměšňování spolupracovníků ode Mne nastává ještě větší ovládání spící populace, jež se řídí pouze egem a na základě vnějších činů.

Miliardy sentientních bytostí si nadále volí pseudoživot v peklech, a tak jako ony nechápou život bez majetku, peněz, zlatého telete ve věčném světle vyšších dimenzí, Moji spolupracovníci, andělé v tělech zase nechápou to, jak někdo může dát přednost na pohled líbivým drápů negativního stavu, v němž si lidé libují a posléze do něj odcházejí. Nikdo ve skutečnosti nemůže být šťastný v existenci beze Mne, i když si to namlouvá leckdo. Až si lidé plně uvědomí, že žít bez pravé duchovní lásky je peklo, až pochopí, že peníze a všechny hmotné statky jsou pomíjivé, až dají sami sobě za pravdu, že držet v ruce bezcenné kusy papírů rozpadlých na prach, je naplnilo jen prázdnotou, konečně budou schopni uvidět tu pomocnou ruku Stvořitele, který tu byl vždy pro ně, ale až do té chvíle prozření ho ignorovali. Tehdy skončí negativní stav. A bude to věru brzy, neboť již vysychá relativní zdroj stavu, který je protipólem Lásky. Nutné krátké vítězství temnoty nad světlem bude rychlý proces, kterému učiním ještě rychlejší konec, abychom společně oslavili konec strastí, bídy a utrpení. Oddělení a izolace je ve skutečnosti jen iluze, protože všichni jsme jedno. A o tom to celé je.Váš Pán Ježíš Kristus
Doba Konce (AA Rafael)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268335156875226&id=100010962309357

 

ODHALENÍ NEJNOVĚJŠÍ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTAPrávě nyní dozrál čas k odhalení obecných informací a souvislostí ohledně představení Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista sentientním bytostem v příslušných oblastech duchovních, intermediálních a přírodních světů Pravého Stvoření, zóny vymístění a planety Nula. Důležitost, nezbytnost a dosah procesu, při němž se absolutní Bůh, tehdy Nejvyšší, stal/a ve Své Nové Přirozenosti Pánem Ježíšem Kristem, je podrobně popsán v předchozí dávce Nového Zjevení s Petrem D. Francuchem. Nyní je třeba ve stručnosti zjevit další fakt, jehož základnu tvoří všechny předešlé kroky, učiněné od počátku existence Multivesmíru Stvořitelem všeho a všech. Týká se dvou přímých Božích inkarnací, dívky a chlapce, kteří se narodí Ježíšovi a Janě po převibrování na Novou Zemi v 5. dimenzi, kam se přesune pozitivní část lidstva s láskou v srdci. Jak víte, před více než 2000 lety, přesněji 21. 3. 7 let před naším letopočtem, jsem se tehdy ještě jako Nejvyšší inkarnoval do těla Ježíše, abych položil základy cesty ven z negativního stavu. Po svém ukřižování jsem nepozorovaně vstoupil do pekel a získal nezbytné zkušenosti s tímto nepřirozeným způsobem života, abych jeho ukradené a pošpiněné aspekty očistil a navrátil zpět do Zdroje. Dimenzi po dimenzi, úroveň po úrovni jsem prošel pekly zóny vymístění až na jejich nejhlubší bod, kde se nacházeli samotní Pseudotvůrci. V pozemských měřítkách to trvalo mnohá staletí, než jsem došel na konec své cesty a „zajal“ tyto Moje odpůrce, abych je separoval od jejich vládnoucích pozic a přemístil na neznámé místo (planetu Nibiru), aby až do rozdělení lidstva už přímo nemohli ovlivňovat jeho vývoj. Po úspěšném završení poslání Ježíše došlo k jeho splynutí s absolutním stavem, což mělo za následek vznik Nové Přirozenosti, přičemž Moje jméno s hlubokým duchovním smyslem je od roku 1987 (dle pozemského času) Pán Ježíš Kristus. Souběžně s tím ale už započal Můj Druhý příchod, tentokrát inkarnace ženské podstaty Boha, kterou je Jana Kyslíková. Mnozí s nižší duchovní úrovní se mylně domnívají, že Jana je vtělením Ježíše Krista. Nic není dále od pravdy, protože by to bylo porušení vlastních duchovních zákonů (nic se neopakuje dvakrát) a postrádalo by to jakýkoliv smysl, který si na základě fúze první mužské inkarnace s absolutním Božstvím může odvodit každý.

Do ženského těla jsem se roku 1957 zrodil/a nejen proto, abych Sám/Sama do Sebe zahrnu/a feminní aspekty a principy, ale též proto, abych společně s pomocníky z vyšších dimenzí pozitivního stavu vyvedl/a nejprve část lidstva, a posléze všechny uvězněné bytosti z bažiny antivesmíru zpět do původního Domova. Nebýt naší společné oběti, veškeré předchozí snažení by bylo zcela k ničemu a Stvoření by zahynulo. Až do roku 2003 byla Moje přítomnost v těle utajena Pseudotvůrcům, a až do roku 2012 každému na této planetě, včetně jejich zdejším zástupcům - pozemských vládcům světa, kteří si naší aktivity všimli záhy po spuštění našich internetových stránek www.bozirodina.cz. Nezbytnost utajení měla hlavně ochrannou funkci, kterou jsem nemohl přímo sdělit v předstihu nikomu z Božích proroků, tudíž o ní ani v Novém Zjevení od Petra D. Francucha nenajdete jedinou zmínku. Nezapomínejte, že nikde není 100% a konečná pravda, vše se vyvíjí a doplňuje o nové věci. Prošel jsem společně s Janou mnohými utrpeními a bolestmi zdejšího žití, abych se vám co nejvíce přiblížil a přetransformoval tyto prožitky do ryzí čistoty a radosti. Jsme uskutečněným příkladem pro ostatní, že i v těch nejtěžších podmínkách, jaké kdy vůbec byly, se lze vrátit zpět do nebe a neutrpět žádnou újmu. Zároveň jsem ji připravoval na spolupráci s ostatními spolupracovníky a přáteli, bez jejichž neocenitelné pomoci by vzestup lidstva nebyl možný. Proč jsem naplánoval zrušení izolace a začátek Boží mise mezi lidmi na rok 2017 a ne dříve, má též své vlastní duchovní důvody, které zde není třeba rozebírat, protože vše je předem dokonale naplánováno a děje se v pravý čas. V nejzazším smyslu zde každý vědomě i nevědomě hraje jakousi divadelní roli, kterou si před svým zrozením na tuto planetu zvolil a do posledního detailu se Mnou prokonzultoval. Je to plán duše, na jejíž cestě jedinec prožívá a zobrazuje rozmanité druhy situací, z nichž se učí všichni, kdo toto divadlo bedlivě sledují. Svoboda volby je však vždy předem zaručena, proto si nemyslete, že by snad někdo byl loutkou, kterou se skutečná bytost ve službách světla nikdy nemůže stát. Je rozdíl mezi vedením a ovládáním. Právě ovládání docilují bytosti temnoty na těch, kdo se jim dobrovolně odevzdávají.

I v těle Jany jsem prošel dlouhou a trnitou cestou, jíž je však nyní, na konci roku 2016 konec, neboť nastávají nové obzory pro všechny naše spolupracovníky. Společně zde dokončíme úžasnou práci pro celek, jež svými základy započala již dávno předtím, než mohla současnost dojít svého plodného dozrání. Po převibrování na Novou Zemi nastane velkolepá oslava světla a lásky nad temnotou a nenávistí. Stanete se svědky svatby Boží rodiny, při níž se Ježíšovi a Janě narodí dvojčata, dívka a chlapec, kteří budou taktéž přímými inkarnacemi Pána Ježíše Krista, zcela nově vzniklými bytostmi. Ve druhé dávce Nového Zjevení jsem Novou Zemi nazval Novým Jeruzalémem. Proč jsem použil právě tuto symboliku? Je to z toho důvodu, že po přesunutí na Novou Zemi bude pokračovat tato Boží mise ve své činnosti dál a bez přerušení, a to ve zcela nových podmínkách a možnostech. Tehdy dojde k srdečnému znovusetkání s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, který po fúzi používá jemnohmotné tělo Ježíše (a později i Jany). Tato symbolika je použita i proto, že Ježíš Kristus byl v této 3D ukřižován právě v Jeruzalémě, kde vstal z mrtvých. V životě pokračoval dál a nyní již čekáme v Novém Jeruzalémě, který však nemá nic společného se starým fyzickým Jeruzalémem, na všechny z vás. Budeme žít mezi lidmi a započne společné cestování do dalších koutů Stvoření. Budeme šířit novodobou Bibli, tzn. obě dávky Nového Zjevení, a psát jejich pokračování v nesčetných podobách. Dosah těchto událostí nemůže být v tuto chvíli zcela pochopen, přesto již došel čas k zásadnímu sdělení ohledně změny Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista na Nejnovější Přirozenost. Ve druhé dávce Nového Zjevení je už vysvětleno, že cesta Mojí ženy nebude tak krátká, jelikož projde všemi dimenzemi - od páté, až po tu nejvyšší třináctou, kde sídlím Já. To se stane na konci tohoto zkráceného cyklu času. Ve zcela jiné podobě se tedy bude opakovat proces sjednocení.

Co ale bylo dosud tajemstvím, jsou věci ohledně třetí a čtvrté přímé inkarnace Boha (dvojčat), které budou do procesu fúze zahrnuty také. Proč je vůbec vyžádáno narození a následné splynutí i těchto duší, a nestačí to udělat jinou cestou? Vezměte v úvahu, že kdybych nezaložil i fyzicky Boží rodinu a její nedílnou součástí by nebyly tyto děti, byla by tato rodina neúplná a neplnila by svůj účel. Tím by byl zcela popřen význam všeho, kdo jsme a co tvoříme. Na konci cyklu tohoto a na začátku nového cyklu času dojde nejen k fúzi duše a těla Jany, ale i našich Božích dětí, které také nechám splynout s Mojí podstatou, aby se i ony staly absolutními a nedělitelnými sentientními entitami. To si vyžádá přeměnu Nové Přirozenosti na Nejnovější přirozenost, takže nové jméno Boha, Stvořitele všeho a všech, bude ve své sjednocené formě znít „Pán Ježíš Kristus, Boží rodina.“

Pro lepší pochopení předmětu Nejnovější Přirozenosti a nejnovějšího jména budou redefinovány významy těchto nových slov. Jak bylo uvedeno již na konci 80. let 20. století, slovo:

(1)
„Pán“ označuje a odráží duchovní mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Absolutního ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve starém označení „Pán“ obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“, „Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též znamená Absolutní manželství všech Absolutních principů Božské lásky a Božské moudrosti.

(2)
Slovo „Ježíš“ se vztahuje na všechny aspekty a principy, zahrnující Absolutní vnitřní mysl, čili Absolutní duševnost a věčný proces Absolutní duševní činnosti Pána Ježíše Krista. Toto je absolutní princip feminity Pána Ježíše Krista. V něm jsou obsaženy všechny nekonečné variace principů Absolutního Božského dobra, Láskyplnosti, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a Pokory.

(3)
Slovo „Kristus“ označuje všechny aspekty a principy Absolutní maskulinity Pána Ježíše Krista. Vztahuje se na Jeho Absolutní vnější mysl. Zde jsou obsaženy všechny nekonečné variace Absolutní Božské duchovní a přírodní pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti.

Nyní si uveďme význam slov „Boží rodina“, platné při jejich zapojení do stávajícího jména Pána Ježíše Krista:

(4)
Slovo „Boží“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové maskulinity, jež nikdy nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje jedinečnost a nezpochybnitelnost jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista, který/která je zdrojem všeho života, přičemž ve svém stavu bezčasovosti a bezprostorovosti je jako ve svém vlastním. Odráží proces neustálých změn a věčného plynutí do absolutní budoucnosti, díky čemuž je docíleno věčného pokračování a zachování sentientního života na věky věků. Do tohoto označení je zahrnuta Absolutní Moc, Sláva a Všeprostupnost nad vším Multivesmírem. Toto pojmenování je též znakem tajemnosti podstaty Stvořitele, včetně tajemství Absolutní Pravdy, jež je v tomto a v dalších bodech souvstažné s předchozím významem slova „Kristus“. Dotýká se úplné znalosti o všem stvořeném i dosud nestvořeném. Nové slovo značí též nedotknutelnost nestvořitelnosti Boha. „Boží“ se vztahuje k třetí přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista - chlapci.

(5)
Slovo „Rodina“ se vztahuje k Absolutnímu principu nové feminity, jež nikdy nepřišla do styku s negativním stavem. Označuje všechny stavy a procesy v plnosti pozitivního stavu, které se kdy stanou, bez úplné přítomnosti negativního stavu. Je to klíč ke všem budoucím bodům překročení jsoucna a bytí Multivesmíru a všech jeho obyvatel, přičemž je aktivátorem kódu „777“, jenž spustí nadcházející cyklus času včetně všech následujících po něm, a bude jím docíleno plné kvality života a věnování vší energie k neustálému přibližování za svým Stvořitelem, poznávajíc tak Jeho/Její elementy v relativní podobě. Toto slovo značí též neustálou novost a duchovní obrodu Stvoření. Učiňuje a ustanovuje všechny potřebné základy podmínek pro každý nastávající krok jednotlivé fáze jsoucna a bytí, čili propojuje konec a začátek každé éry na všech úrovních. Staví na základu „Hle, činím vše nové,“ a rozvíjí ho ke svému projevení a uskutečnění. Odráží sjednocení obyvatel pozitivního stavu, kteří budou fungovat v naprosté jedinosti, jednotě, rozmanitosti a individualitě. Vztahuje se také k přístupnosti všech oblastí na niterné, vnitřní a vnější úrovni Stvoření, zahrnuje neomezenou svobodu prožívání a tvoření, ustanovuje úplnost a pospolitost při poznávání dosud nepoznaného. Je souvstažné s předchozím významem slova „Ježíš.“ Slovo „Rodina“ se vztahuje k čtvrté přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista - dívce.

Jména třetí a čtvrté přímé inkarnace nebudou pro tuto dobu odhaleny.

K úplnému dokončení a přeměně na Nejnovější Přirozenost Pána Ježíše Krista nemůže dojít dříve, než bude deaktivován a natrvalo zrušen negativní stav, neboť všichni členové Pravého Stvoření i zóny vymístění musí dostat možnost zkušenostně prožít, kdo a co Pán Ježíš Kristus, Boží rodina ve Své Nejnovější Přirozenosti skutečně je. Toho nelze docílit při koexistenci negativního stavu při uzavřeném vědomí, protože je třeba nejprve dostat odpověď na otázku, která jej aktivovala, posléze uvést zónu vymístění do zvláštní seřazenosti a přístupnosti, nabýt poučení o povaze zel a nepravd, osvobodit všechny sentientní entity z pekel a uvést členy pozitivního i negativního stavu do neutrálního rozpoložení, kde jim bude nejprve zcela otevřena paměť, dojde k seznámení situace a připomenutí původní dohody, k vykonání Posledního soudu a představení Nejnovější přirozenosti a kvality života v novém cyklu času. Posléze dojde k rozhodnutí ohledně přijmutí či odmítnutí této Přirozenosti a ohledně pokračování vlastního života. Každý nyní ví, co se volí, po nikom se nežádá, aby volil slepě.

Jelikož v Multivesmíru z pozice Stvořitele neexistuje čas, bude se Bůh tímto novým jménem „Pán Ježíš Kristus, Boží rodina“ jmenovat již po převibrování na Novou Zemi, kde nastane výše zmíněná svatba, ačkoliv Nejnovější přirozenosti nabude až v nadcházejícím cyklu času. Je to ten samý paradox, jako již dříve zmíněný, jenž zní, že Já se mohu ukazovat všem bytostem kdekoliv ve Stvoření už i v dokonalém těle Jany, které je již po fúzi s absolutním Božstvím, přestože k tomuto procesu v měřítkách času platných pro tuto planetu ještě nedošlo. Vše probíhá v jeden okamžik současně, takže lineární čas nehraje ve většině případů žádnou roli a neměl by se brát v potaz, jinak budou vznikat nepřesnosti a pokrouceniny. Změna Mojí podstaty opět zahýbá celým veškerenstvem, jako tomu bylo již při první změně. Bude mít v tom nejlepším slova smyslu dalekosáhlý dopad na všechno, co jsem stvořil, a to až do nejzazší věčnosti. Je to nejdůležitější bod od doby, kdy začal Multivesmír být a existovat. Samozřejmě budou v jeho následujících, nikdy nekončících etapách další velmi důležité body, jež jsou zatím známy pouze Mně samotnému, přičemž budou zjeveny relativním sentientním entitám v dalších fázích jejich jsoucna a bytí. Jaký smysl by mělo bavit se o věcech, které budou následovat až za trilióny let, když je nejlepší soustředit se na přítomný okamžik? Ujišťuji vás, že vše je a bude dobré a zároveň slibuji, že pro následující cykly času jsem vám připravil mnohem víc, než si vůbec kdy dokážete představit. Společně budeme směřovat dál a dál, v nikdy neutuchající touze poznávat a odhalovat další nekonečné aspekty Mne, Pána Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Další informace ohledně Nejnovější přirozenosti vám budou ve vyšších dimenzích odhaleny tehdy, až k tomu dozraje ten správný čas.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 4. 12. 2016
DOPLNĚNÍ NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY NADIKTOVÁNO AA RAFAELOVI V TĚLE MICHALA R.